Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 395 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

UCHWAŁA Nr XL / 395 / 06

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 25 sierpnia 2006r.

 

W sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Na podstawie art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej według

             harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych

      opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają  je Skarbnikowi

      gminy w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2. 1. Projekty planów, o których mowa w § 1 ust. 2 opracowywane są na podstawie:

a) wskazówek Rady Miejskiej do projektu budżetu,

b) aktualnego   poziomu   cen/stawek,   taryf,   opłat   i   podatków   /   z   uwzględnieniem   zmian

wchodzących w życie od dnia 1 stycznia roku budżetowego,

c) zakładanej prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

d) istniejącego   w   roku   poprzedzającym   rok   budżetowy   stanu   organizacyjnego   placówek

finansowanych z budżetu gminy,

e) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy,

f) stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

         2. Wszelkie zmiany w organizacji jednostek skutkujące zwiększeniem wydatków muszą być

             zaakceptowane przez Burmistrza.

 

§ 3. Skarbnik   gminy  na  podstawie  przedłożonych  materiałów  i  wniosków, a także prognozy

         kwot dochodów  własnych  gminy,  dotacji  celowych  na  realizację  zadań  własnych  gminy

         i  zadań z  zakresu administracji rządowej  oraz  zadań  zleconych  ustawami,  oraz  subwencji  

         z  budżetu państwa  sporządza   wstępne  zbiorcze  zestawienie  dochodów i wydatków do

         projektu budżetu w  terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 4. 1. Burmistrz opracowuje:

a)   projekt   uchwały   budżetowej   na   podstawie   materiałów   opracowanych   przez   Skarbnika

gminy, a zebranych na poszczególnych etapach prac projektowych,

b) informację o stanie mienia komunalnego,

c) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

         2. Projekt  uchwały  budżetowej, informację  o  stanie  mienia komunalnego oraz prognozę

             Burmistrz przedkłada  w  terminie  do  dnia  15  listopada  roku  poprzedzającego  rok 

             budżetowy:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - celem zaopiniowania,

b) Radzie Miejskiej.

 

§ 5. 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1) prognozowane dochody budżetu według źródeł i działów klasyfikacji,

2) wydatki   budżetu   w   podziale   na   działy   i   rozdziały   klasyfikacji   wydatków,

z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

-  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

-  dotacji,

 


 

-  wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

-  wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą

umową,   z   tytułu   poręczeń   i   gwarancji   udzielonych   przez   jednostkę   samorządu

terytorialnego;

b)  wydatków majątkowych;

3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

4) przychody i rozchody budżetu ,

5)   wydatki   związane   z   wieloletnimi   programami   inwestycyjnymi,   z   wyodrębnieniem

wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

6) wydatki   na   programy   i   projekty   realizowane   ze   środków,   pochodzących   z   funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

8)   plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,

9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych:

-  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

-  finansowanie planowanego deficytu budżetu,

-  spłatę zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek;

10)  upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

-   na   finansowanie   wydatków,   na   wieloletnie   programy   inwestycyjne,   na   programy   i

projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

-   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

12) zakres   i   kwoty   dotacji   celowych   na   finansowanie   kosztów   realizacji   inwestycji,

realizowanych przez zakład budżetowy,

13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,

14) dotacje   inne   niż   określone   w   pkt   11   i   12,   przekazywane   na   podstawie   odrębnych

przepisów, związane z realizacją zadań gminy,

15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2. Uchwała budżetowa może zawierać:

a) upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,

b)   upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami

       i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

             c)   inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

3. W uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

              na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

              programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu

              przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 6. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

1) objaśnienia do projektu budżetu,

2) informację o stanie mienia komunalnego,

3) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

 

§ 7.  1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  otrzymany  projekt  uchwały  wraz  z  materiałami

              informacyjnymi  przekazuje  niezwłocznie  do  zaopiniowania  stałym  komisjom  Rady.

          2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały

              budżetowej.

          3. Wprowadzenie zgłaszanych przez  komisję propozycji zmian do projektu budżetu

               polegających na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach


 

               dochodów lub zwiększenia  planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą

               Burmistrza ze wskazaniem przez komisję dodatkowych źródeł dochodów.

          4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii

              o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu, Finansów, Samorządu i Rolnictwa.

§ 8. 1. Komisja Budżetu przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi pisemną opinię, a Burmistrz po

             zapoznaniu się z jej treścią w terminie 7 dni dokonuje w projekcie uchwały budżetowej

             ewentualnych poprawek.

         2. Nieuwzględnienie przez Burmistrza w projekcie uchwały budżetowej wniosków komisji

             wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

§ 9. 1. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały

             budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich

             planów finansowych.

         2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych   

             w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 nie później niż do   

             22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opracowują plany finansowe jednostek.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

     Jan Przedaszek

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:43