Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XL / 394 / 06 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XL / 394 / 06

Rady Miejskiej w Płotach

 z dnia 25 sierpnia 2006r.

 

W sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2007.

 

             Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441 z 2005 roku, Nr 17,  poz. 128 z 2006 roku)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się na  rok budżetowy 2007 następujące priorytety polityki budżetowej i  kierunki

        działań.

        1. Inwestycje:

a)  Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty,

b)  Przygotowanie budowy cmentarza komunalnego w Gminie Płoty,

c)  Współudział w budowie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami,

d)  Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty,

e)  Rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w Gminie Płoty               

     (w ramach programu Związku Międzygminnego UMiGDR, pn.: ''Kompleksowa budowa sieci

     gazowych w gminach leżących w dorzeczu rzeki Regi''),

f)   Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi  

     (teren gminy Płoty),

g)  Rozwiązanie gospodarki wodociągowej Gminy Płoty (w ramach projektu do Funduszu

     Spójności),

h)  Rozwiązanie gospodarki ściekowej Gminy Płoty (w ramach projektu do Funduszu Spójności),

i)   Przygotowanie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego Ludowego Zespołu Sportowego Sowianka Sowno,

j)   Kontynuacja inwestycji pt. ''Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Miejskiego w

     w Płotach'',         

k)  Kontynuacja inwestycji pt.''Termomodernizacja i remont Gimnazjum Publicznego w Płotach – 

     oddziału zamiejscowego w Modlimowie''. 

l)   Przygotowanie inwestycji, pt.: ”Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w

     Płotach”.

        2.  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –  według potrzeb. 

        3.  Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form

             zwalczania bezrobocia.

        4.  Podejmowanie działań w celu zmiany struktury dochodów, w tym poszukiwanie

             możliwości wprowadzania do budżetu nowych dochodów,

 

§ 2. 1. Ustala się następujące wskażniki do opracowania planów finansowo-księgowych jednostek

organizacyjnych gminy.

a) przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1 % powyżej wskaźnika inflacji,

b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do roku 2006 nie więcej niż

    wskaźnik inflacji.

        2. Plany finansowo-księgowe mogą być sporządzone wariantowo:    

a) wariant podstawowy w oparciu o wskaźniki, o których mowa w ust. 1, 

b) wariant dodatkowy uwzględniający rzeczywiste potrzeby jednostek.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi, Skarbnikowi gminy oraz Kierownikom

         jednostek organizacyjnych gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

     Jan Przedaszek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 26-10-2009 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2009 09:36