Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Płotach
 
Jednostka
Urząd Miejski w Płotach
pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866
Oferowane stanowisko
Podinspektor ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Płotach
Data ogłoszenia naboru
14.08.2020 r.
Termin składania dokumentów
26.08.2020 r.
Wymagania związane ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet WINDOW, EXEL.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. Przyjmowanie, rejestrowanie, oznaczanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne” według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
W zakresie spraw obronnych:
 1. Opracowywanie i uaktualnianie Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Nadzór nad opracowywaniem i uaktualnianiem Kart Realizacji Zadań Operacyjnych.
 3. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Płotów oraz zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju.
 4. Nadzór nad przygotowaniem infrastruktury urzędu w celu sprawnego funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Płotów w siedzibie urzędu jak i zapasowego miejsca pracy.
 5. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji oraz nadzór nad uruchomieniem Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Płotach.
 6. Opracowanie wieloletnich oraz corocznych planów szkolenia obronnego, a także ich realizacja i nadzorowanie.
 7. Organizacja, nadzór, uczestniczenie oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności.
 8. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w ramach współdziałania z WKU i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym na wykonywanie świadczeń rzeczowych i osobistych.
 9. Wspólnie z przedstawicielami WKU, WSzW, Jednostek Wojskowych prowadzenie aktualizacji sprzętu i osób oraz kontroli stanu posiadania pojazdów i środków transportowych.
 10. Realizacja przedsięwzięć w zakresie współpracy cywilno-wojskowej wynikających z obowiązków państwa – gospodarza: „Host Nation Support” (HNS);
 11. Wykonywanie czynności związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy ( pracowników Urzędu Miejskiego) od obowiązku pełnienia szkoleń i ćwiczeń dla żołnierzy rezerwy.
 12. Wydane decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
 1. uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby:
- za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- za żołnierza samotnego,
                 b)  konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
                 c)  wysokości świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
W zakresie obrony cywilnej:
       1.   Realizowanie programów wynikających z polityki województwa
i powiatu w  zakresie obrony cywilnej.
 1. Opracowywanie i realizacja gminnego planu obrony cywilnej.
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obrony cywilnej.
 3. Współdziałanie ze służbami do spraw bezpieczeństwa i ZK.
W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. Opracowanie i uaktualnianie gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 2. Monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych.
 3. Prowadzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zapewnienie jego administracyjnej obsługi.
 4. Organizacja i prowadzenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 1. Określenie zadań Gminnego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań na obszarze Gminy.
W zakresie promocji:
1. Współpraca z lokalną prasą i mediami.
2. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz gminy.
3. Organizowanie współpracy z zagranicą.
4. Organizowanie współpracy z partnerskimi miastami.
5. Podejmowanie działań zmierzających  do pozyskiwania przez gminę środków w ramach funduszy strukturalnych.
6. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.
 
Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy
1. USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398 t.j. z dnia 2019.07.29)
3. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j. z dnia 2019.04.23)
4. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 2020.05.29)
5. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 t.j. z dnia 2019.08.19)
9. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.1967 t.j. z dnia 2018.10.15)
10. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 t.j. z dnia 2019.07.04)
11. USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.2018.1914 t.j. z dnia 2018.10.05)  
12. ROZPORZĄDZENIE MSW I A oraz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.1980 t.j. z dnia 2017.10.24)
13. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.
14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713).
15. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).
16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1781).
18. Kodeks postępowania administracyjnego.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty w ofercie
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 5. Posiadane referencje, opinie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu rekrutacji - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Oświadczenia oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Płotach, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.
 
Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 26.08.2020 r.
do  godz. 15.00:
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,
- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):
Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty
Dodatkowych informacji o naborze udziela stanowisko ds. kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub
tel./fax 91 38 51 866
UWAGI
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

BURMISTRZ PŁOTÓW    

RADOSŁAW  MACKIEWICZ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2020 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 14-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2020 11:48