Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw i terenów rekreacyjnych w obrębie Modlimowo gmina Płoty.

UCHWAŁA NR  IV/28/07

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw i terenów rekreacyjnych w obrębie Modlimowo gmina Płoty.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos­podarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1

       Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IX/87/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27

sierpnia 2003 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Modlimowo na terenie gminy Płoty, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty uchwalonym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z 30 czerwca 2003 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar położony w gminie Płoty w obrębie Modlimowo oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, o powierzchni 6,50 ha.

3. Przedmiotem planu jest zabudowa dla stacji paliw i terenów rekreacyjnych w obrębie Modlimowo gmina Płoty.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000,

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.1. Plan miejscowy określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie

    zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

    zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury

technicznej;

 

 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania

terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.

36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dla terenów nie wymagających kompletu ustaleń określono wyłącznie ustalenia wymagane potrzebami tych terenów.

§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

1) ustaleń wstępnych,

2) ustaleń ogólnych,

3) ustaleń szczegółowych,

4) przepisów końcowych.

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

 

Rozdział 2

Przepisy ogólne

       § 4. 1. Na obszarze planu miejscowego wydziela się następujące tereny elementarne:, oznaczone niżej opisanymi symbolami

1) 1 KS - teren zabudowy usług obsługi pojazdów i podróżnych oraz wypoczynku ,

2) 2 UT, UH - teren zabudowy usług turystycznych, handlu i gastronomii,

3) 3 EE - teren stacji transformatorowej,

4) 4 Zi - teren zieleni izolacyjnej,

5) 5 KD - teren na poszerzenie drogi krajowej S 6,

6) 6 KD - teren drogi powiatowej nr 0136Z.

§ 5. 1. Obsługę obszaru opracowania w zakresie infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć               z uwzględnieniem następujących zasad:

1) Zaopatrzenie w wodę - ustala się z wodociągu lub ujęcia własnego,

2) odprowadzenie   ścieków   sanitarnych   do   kanalizacji   ogólnospławnej przebiegającej                         w przyległej drodze powiatowej, w razie braku takiej możliwości ustala się do własnej oczyszczalni typu mini blok itp.,

3) odprowadzenie wód opadowych z terenu stacji paliw - poprzez separator błota i tłuszczu do kanalizacji ogólnospławnej przebiegającej w przyległej drodze, w razie braku takiej możliwości dopuszcza się inne rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi,

4) usuwanie odpadów stałych po wstępnej segregacji u źródła na gminne wysypisko odpadów stałych,

5) zaopatrzenie w ciepło poprzez system ogrzewania indywidualnego w oparciu o ekologiczne rodzaje paliw z zachowaniem warunków i ograniczeń w zakresie emisji spalin wynikających z przepisów odrębnych,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej na obszarze planu. Stacja zasilana będzie linią kablową SN-15 kV od istniejącej napowietrznej linii SN-15 kV nr 19, którą w obszarze planu projektuje się skablować,

7) telekomunikacja poprzez istniejące i projektowane telefoniczne linie kablowe oraz systemy bezprzewodowe,

8) projektowany gazociąg w obrębie obszaru planu należy usytuować wzdłuż linii rozgraniczającej obszar na teren zieleni izolacyjnej Zi oraz drogi 5 KD 6 KD

9) parkingi na samochody osobowe i ciężarowe:

a) na terenie MOP-u - parking na samochody osobowe i ciężarowe w ilości minimum 2 miejsca na 30 m2 powierzchni usług,

b) na terenie zabudowy usług turystycznych - minimum 1 miejsce na 1 pokój hotelowy 1 miejsce na 30 m2 usług,

c) przy projektowaniu miejsc parkingowych należy uwzględnić możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

2. Istniejące w granicach terenu sieci infrastruktury technicznej w przypadku kolizji z planowaną inwestycją do przeniesienia, przebudowy lub likwidacji.

§ 6. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne: obszar planu miejscowego położony jest przy drodze powiatowej nr 0136Z relacji Gryfice - Modlimowo - Dąbie - do granicy powiatu. Droga powiatowa jest powiązana z drogą krajową S6.

§ 7. W zakresie ochrony środowiska naturalnego ustala się:

1) obowiązek prowadzenia monitoringu szczelności urządzeń stacji paliw i innych obiektów związanych z obsługą pojazdów oraz stanu i zawartości zanieczyszczeń w wodach podziemnych,

2) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi,

4) projektowane nawierzchnie wewnętrznych dróg utwardzone powinny być szczelne, wyposażone                w wewnętrzny system kanalizacyjny,

5) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby                     w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie przekraczała wartości dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

6) wody deszczowe z terenu projektowanej stacji paliw oraz myjni samochodowej przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej należy podczyścić w separatorach i osadnikach piasku i szlamu,

7) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych                       i powierzchniowych na terenach sąsiednich.

8) Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

§ 8. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej ustala się:

1) niezależnie od zasilania sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie ciągłości dostaw ze źródeł zastępczych wody pitnej dla ludności i do likwidacji skażeń oraz do celów przeciwpożarowych poprzez alternatywne zaopatrzenie w wodę ze studni publicznych lub dowóz beczkowozami lub w pojemnikach,

2) należy zapewnić objęcie terenu opracowania gminnym systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

3) wykonywanie obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

 

Rozdział 3

Przepisy szczegółowe

      § 9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 KS o powierzchni

3,84 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu : stacja paliw z usługami towarzyszącymi w tym stacja paliw                  gazowych - w całości stanowić będzie zabudowę typu MOP III,

2) zasady zagospodarowania terenu:

    a) maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym

        wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyżej

   położonego punktu dachu,

    b) maksymalna powierzchnia zainwestowania 80% w tym powierzchnia zabudowy dla obiektów kubaturowych - 50 % powierzchni terenu,

    c) dachy wysoki, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, z możliwością ukrycia połaci dachowych za ścianami attykowymi. Na obiekcie stacji paliw oraz obiektach technologicznych dopuszcza się dachy płaskie,

    d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 % powierzchni terenu,

    e) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu,

    f) dopuszcza się lokalizacje tymczasowych obiektów budowlanych, na okres prowadzenia budowy,

3) zasady scalania i podziału - dopuszcza się podział nieruchomości na działki o minimalnej powierzchni 5000 m2, przy szerokości frontu 50 m i kącie nachylenia linii podziału 80-90° do przyległej drogi gminnej,

4) Obsługa komunikacyjna:

a) wjazd i wyjazd z przyległej drogi powiatowej nr 0136Z.

b) projektowane nawierzchnie w obrębie obiektów stacji pali i obiektów towarzyszących powinny być szczelne, wyposażone w wewnętrzny system kanalizacyjny,

c) przy projektowaniu miejsc parkingowych należy uwzględniać możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne,

     § 10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 UT,UH

o powierzchni 1,93 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa hotelowa, usług handlu i gastronomii, z urządzeniami i obiektami obsługi terenu,

2) zasady zagospodarowania terenu:

    a) maksymalna wysokość zabudowy -12,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyżej położonego punktu dachu,

    b) maksymalna powierzchnia zainwestowania 80% w tym powierzchnia zabudowy dla obiektów kubaturowych - 50 % powierzchni terenu,

    c) dachy wysoki, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°, z możliwością ukrycia połaci dachowych   za ścianami attykowymi,

   d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 % powierzchni terenu,

   e) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu,

   f) dopuszcza się lokalizacje tymczasowych obiektów budowlanych, na okres prowadzenia budowy,

   g) zakaz lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych.

3) zasady scalania i podziału - dopuszcza się podział nieruchomości na działki o minimalnej powierzchni 5000 m2, przy minimalnej szerokości frontu 40 m i kącie nachylenia linii podziału 80-90° do przyległej drogi gminnej,

4) obsługa komunikacyjna: wjazd i wyjazd z drogi powiatowej nr 0136Z.

       § 11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3EE o powierzchni

  0,02 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu - lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

2) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25 m2,

3) maksymalną wysokość zabudowy - 4,0 m,

4) dach wysoki, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45°,

5) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów budowlanych,

6) zakaz podziału terenu,

7) obsługa komunikacyjna - z przyległej drogi powiatowej nr 0136Z.

§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4ZI o powierzchni 0,15 ha przeznacza się na wykonanie zieleni izolacyjnej osłonowej w formie trawników, zieleni ozdobnej, żywopłotów itp.

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD i powierzchni 0,47 ha przeznacza się na poszerzenie drogi krajowej S 6, po jego uprzednim wykupie przez zarządcę drogi.

§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6KD i powierzchni 0,09 ha przeznacza się na obszar drogi powiatowej nr 0136Z.

 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

        § 15. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %.

        § 16. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 6,5012 ha:

a) 0,4200 ha gruntów ornych kl. R III b,

b) 4,0630 ha gruntów ornych kl. R IV a.

c) 0,5917 ha gruntów ornych kl. R IV b,

d) 1,4265 ha gruntów ornych kl. R V ,

w tym za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego w ilości 4,6547 ha kl IV w decyzji                nr SR-R-VI-7711-7/2003 r z dnia 5 marca 2003 r.

       § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Płoty.

       § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

   Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:28