Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/ 25 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wykonywanie zadań Gminy.

Uchwała Nr IV/ 25 /07

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 stycznia 2007 r.

 

w sprawie trybu przekazywania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wykonywanie zadań Gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,              poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006 r. Nr 17,            poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 20 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104. Zmiany:                             Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z  2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Niniejsza uchwała reguluje:

1)    tryb postępowania o udzielenie dotacji,

2)    sposób rozliczania dotacji,

3)    sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania w odniesieniu do organizacji pozarządowych, którym Gmina Płoty zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    „organizacji pozarządowej” rozumie się przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku;

2)    „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Płoty;

3)    „Burmistrzu” – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Płoty;

4)    „Urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Miejski w Płotach.

 

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek zawierający:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania,

2)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

3)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,

4)    termin i miejsce realizacji zadania,

5)    informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

 

 

 

       2. Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia),

2)    kserokopię statutu,

3)    sprawozdanie roczne składane do organu nadzoru.

 

       3. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 2  są w posiadaniu Urzędu, 

wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie  i wskazać okoliczności                 w jakich wymagane załączniki zostały złożone.

 

       4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania

oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

 

       5. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym

terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 

 

       6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub dodatkowych informacji                      

w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

 

       7. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały..

 

§ 4. Wnioski należy składać w terminie na 30 dni przed realizacją zadania.              

Termin ten może być, za zgodą Burmistrza, przekroczony jedynie w przypadku wniosków dotyczących projektów, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie było możliwe. 

 

§ 5. 1. Wstępnego sprawdzenia wniosku pod względem formalnym dokonuje

pracownik ds. promocji Gminy. W razie stwierdzenia braków wzywa zainteresowanych do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

 

2. Zaopiniowania wniosków dokonuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna   Urzędu w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

 

       3. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz uwzględniając w 

          szczególności:

1)    znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy,

2)    ocenę przedstawionych we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,

3)    ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku,

4)    analizę wykonanych zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

 

§ 6. 1. Wykaz podmiotów dotowanych ogłasza się  na stronie internetowej Gminy i

          na tablicy ogłoszeń Urzędu określając:

1)    nazwę podmiotu dotowanego,

2)    zadanie zlecone do wykonania,

3)    wysokość przyznanej dotacji.

 

       2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się niezwłocznie po podjęciu

decyzji o przyznaniu dotacji przez okres 14 dni.

 

§ 7. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Gminą a organizacją pozarządową.

 

§ 8. 1. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)    opis zadania i termin jego wykonania,

2)    kwotę dotacji i tryb jej płatności,

3)    sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4)    określenie zasad odpowiedzialności dotowanego podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż wskazane w umowie,

5)    zobowiązanie  dotowanego podmiotu do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, kontroli przez dotującego w zakresie objętym umową.

 

       2. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zmiany zakresu

rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonego w umowie.

 

       3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 następuje na pisemny, uzasadniony wniosek

realizującego zadanie, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Burmistrza.

 

§ 9.  Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w transzach, przy czym

warunkiem wypłacenia kolejnej transzy jest terminowe i poprawne rozliczenie poprzednio otrzymanej kwoty.

 

§ 10. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie

pisemnego sprawozdania w formie określonej przez Burmistrza.

 

§ 11. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od zrealizowania zadania.

 

§ 12. Niewykorzystane przez organizacje pozarządową środki podlegają zwrotowi w

terminie rozliczenia dotacji określonym w § 11.

§ 13. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi                   

w terminie określonym umową.

 

§ 14. 1. Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie

wykonywania umów oraz oceny ich realizacji.

 

         2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest przez pracownika

Urzędu zajmującego się promocją Gminy, w sposób określony w umowie,             w szczególności poprzez:

1)    analizę okresowej oceny realizacji zadania sporządzonej przez podmiot realizujący,

2)    kontrolę realizacji zdania w trybie przewidzianym w umowie.

 

§ 15. Kontrola powinna obejmować w szczególności:

1)    sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania,

2)    efektywność, rzetelność wykonania zadania,

3)    prawidłowość wykorzystania dotacji,

4)    prowadzoną dokumentację realizacji zadania.

 

§ 16. W uzasadnionych przypadkach (brak rozliczenia w ustalonym w umowie

terminie, świadome podanie nieprawdziwych danych) Burmistrz może nałożyć na organizacje pozarządową karę pozbawienia jej możliwości otrzymania dotacji z budżetu Gminy przez okres trzech lat.

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 09:17