Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/ 22 /07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2007.

Uchwała Nr IV/ 22 /07

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 stycznia 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r.              o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220,          Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,           poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1391, Nr 249, poz. 1832).

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 982 245 zł, zgodnie z                 

        załącznikiem nr 1, z tego:

        1. Dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 14 429 781 zł, zgodnie z 

            załącznikiem nr 1a, z tego dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż

            napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

            alkoholowych w wysokości 74 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

        2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

            zadań zleconych ustawami w wysokości 4 552 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 983 198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

          1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 17 430 734 zł, zgodnie

            z załącznikiem nr 2a, z tego wydatki związane z realizacją Gminnego Programu 

            Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

            Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 74 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

        2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

            zadań zleconych ustawami w wysokości 4 552 464 zł, zgodnie z                       

            załącznikiem nr 2b.

3.  Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, zgodnie z załącznikami           nr 10 i 11.

     

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 000 953 zł, który zostanie pokryty                                     

            przychodami pochodzącymi z:

            1) zaciąganych kredytów w kwocie                                                                - 1 561 850 zł,

            2) zaciąganych pożyczek w kwocie                                                                -    589 716 zł,

            3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

                 budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

                 ubiegłych w kwocie                                                                          - 1 255 387 zł.

        2. Przychody budżetu w wysokości 3 406 953 zł, rozchody w wysokości 406 000 zł, 

            zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

 

§ 5. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

        przychody – 4 420 985 zł, wydatki – 4 415 533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

            1) działającego na terenie gminy publicznego Przedszkola Miejskiego w Płotach             

                w wysokości – 197 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

            2) gminnej instytucji kultury z przeznaczeniem na wsparcie dla Miejsko - Gminnego  

                Ośrodka Kultury w Płotach na łączną kwotę - 190 791 zł, z załącznikiem nr 8.

 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

        i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości:

        1. Przychody    -   23 000 zł.

        2. Wydatki         - 135 866 zł.

 

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  

        zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 151 566 zł.

 

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

        1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

            występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                 

            1 200 000 zł.

        2. Zaciągania zobowiązań:

            1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i 

                projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 

                zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do 

                wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11,

            2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla 

                zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku

                na łączną kwotę 500 000 zł,

        3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień  

            wydatków między działami.

        4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 

            przeniesień w planie wydatków.

        5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do 

            dokonywania przeniesień w planie wydatków.

        6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł.

        7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

        8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

            bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata 

          następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

        Przewodniczący Rady

 

        Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 23-10-2009 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 09:09