Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty

UCHWAŁA NR XVI/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających
na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5, ust. 4 i ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) uchwala się, co następuje:
§ 1. 
(zakres uchwały)
Uchwala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Płoty
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni na terenie Gminy Płoty, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych lub zagrodowych, w tym kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczenia.
§ 2. (zakres podmiotowy)
Dotacja, o której mowa w § 1, udzielana może być:
1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym
§ 3. 
(zakres przedmiotowy)
Inwestycja, o której mowa w § 1, musi spełniać następujące warunki:
1. dotyczyć nieruchomości położonej na terenie Gminy Płoty i będącej we władaniu osoby wnioskującej:
2. dotyczyć budowy studni na terenie Gminy Płoty, które zapewniają zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych lub zagrodowych.
§ 4. 
(kwota dotacji)
1. Łączną kwotę dotacji, o których mowa w § 1, udzielanych w danym roku budżetowym, określa uchwała budżetowa.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w § 1, wynosi 3.800,00 zł, jednak nie więcej niż 75 %
kosztów inwestycji.
3. Dotacji nie podlegają:
a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
c) koszty transportu,
d) koszty eksploatacji i konserwacji studni,
e) kosztów obsługi kredytów i innych zobowiązań.
4. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).
§ 5. 
(wniosek)
1. Ubiegający się o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, składa pisemny wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, powinien określać, w szczególności:
a) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową, w tym:
–     imię, nazwisko albo nazwę,
–     adres,
–     numer i serię dowodu osobistego
–     status prawny;
b) określenie inwestycji będącej przedmiotem dotacji celowej, w tym:
–     opis przedsięwzięcia
–     okres realizacji,
–     miejsce realizacji,
–     przewidywane efekty w zakresie ochrony środowiska,
–     koszt inwestycji,
c) wskazanie, że nieruchomość, na której budowana jest studnia spełnia jeden z poniższych kryteriów:
–     brak jest warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej
na potwierdzenie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej należy przedstawić pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach
–     przyłączenie nieruchomości do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione,
–     brak jest możliwości poboru wody z istniejącej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości,
np. z powodu jej wyeksploatowania.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
b) zaświadczenia, oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37  ustawy z 28.4.2004r 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 362) – jeżeli wnioskowana dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis;
c) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja, a w przypadku współwłasności - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do nieruchomości  oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.;
d) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej o ile jest wymagane;
e) pozwolenie wodnoprawne o ile jest wymagane;
f) mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu (studni)
§ 6. 
(tryb składania i rozpatrywania wniosku)
1. Wnioski, o których mowa w § 5, mogą być składane przez cały rok budżetowy.
2. Wnioski należy składać w formie pisemnej wraz z złącznikami o których mowa w § 5, na formularzu wniosku określonym w załączniku nr 1 do Uchwały w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach.
3. Wnioski będą rozpatrywane w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały.
4. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Komisja
ds. wniosków i dotacji powołana przez Burmistrza Płotów
5. Rozpatrzenie kompletnego wniosku nastąpi w terminie 30 dni.
§ 7. 
(kryteria wyboru inwestycji)
1. Rozpatrywanie wniosków następuje w oparciu o kryteria formalne i kryteria wyboru inwestycji
do dofinansowania wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków w budżecie przewidzianych
na ten cel w roku budżetowym.
2. Kryteria formalne obejmują, w szczególności:
a) złożenie wniosku przez uprawniony podmiot,
b) złożenie wniosku według obowiązującego formularza,
c) złożenie wniosku w formie pisemnej,
d) złożenie wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w § 5 niniejszej Uchwały
3. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania obejmują:
a) zgodność inwestycji z zakresem i warunkami określonymi w § 1 i 3 niniejszej uchwały,
b) poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów inwestycji,
c) znaczenia inwestycji dla ochrony środowiska,
4. W przypadku niedopełnienia warunków opisanych w pkt. 2 i 3 wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą, zapewnia się pełną jawność postępowania, w szczególności przez:
a) publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków,
b) zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do opinii i ocen wydanych w sprawie wniosków,
c) podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia w sprawie wniosków
6. Realizacja zadania inwestycyjnego winna nastąpić w roku budżetowym.
7. Faktury, rachunki dokumentujące poniesione nakłady na zrealizowanie zadanie inwestycyjne powinny być datowane po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji.
8. Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego musi nastąpić nie później niż do 15 listopada danego roku budżetowego.
§ 8. 
(udzielenie dotacji i  wypłata dotacji)
1. O udzieleniu dotacji i terminie podpisania umowy wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie.
2. Udzielenie dotacji następuje w drodze umowy spełniającej wymogi określone w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
3. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac, którego dokonuje Komisja ds. wniosków i dotacji.
4. Odbioru prac dokonuje się na podstawie dokumentów:
pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (o ile było wymagane) ;
pozwolenie wodnoprawne (o ile było wymagane)
mapy inwentaryzacji powykonawczej (o ile było wymagane),
badania jakości wody
kserokopii faktur dokumentujących wydatki (oryginały faktur do wglądu).
5. Obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem spoczywa na wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje również we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru dostawcy i wykonawcy dotowanego zadania.
6. Dotacja zostaje przekazana na wskazany w umowie rachunek bankowy wnioskodawcy.
§ 9. 
(pomoc publiczna)
W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 362), udzielenie dotacji następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa UE.
§ 10. 
(sposób rozliczenia dotacji)
1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 3 składanego w terminie 7 dni od określonego w umowie terminu rozliczenia końcowego zadania , lecz nie później niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać, w szczególności:
a) rozliczenie rzeczowe, w tym określenie w jakim stopniu inwestycja objęta dotacją została zrealizowana, określenie w jakim stopniu uzyskano zakładany efekt środowiskowy;
b) rozliczenie finansowe, w tym zestawienie poniesionych kosztów, wskazanie udziału dotacji w ww. kosztach inwestycji.
3. Do sprawozdania beneficjent dotacji zobowiązany jest dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji,
b) zestawienie faktur i rachunków dokumentujących poniesione koszty.
§ 11. 
(organ odpowiedzialny za wykonanie uchwały)
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
 
Uzasadnienie
W związku ze zgłaszanymi problemami mieszkańców borykającymi się z problemami zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wodnych oddalonych od istniejących sieci wodociągowych, dla których budowa przyłącza do takiej sieci byłoby ekonomicznie nie uzasadniona bądź braku sieci wodociągowej, przedstawia się Radzie Miejskiej w Płotach zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 14:09