Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

UCHWAŁA NR XVI/132/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Miejski w Płotach za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami  zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów drogowych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w §1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości                                                                   - 4,00zł.   
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni                           - 7,00zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok autobusowych  i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia jednego metra kwadratowego pasa drogowego w wysokości     - 1,00zł.
4. Za zajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt. 1 i związanego z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości za jeden dzień                             -  0,20 zł.
5. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 2 ustala się stawki roczne opłat za jeden metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego, drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w pasie drogowym oraz obiekcie inżynierskim infrastruktury telekomunikacyjnej                      - 20,00zł.
2) w jezdni                                                                                                           - 70,00zł.
3) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym        - 30,00zł.
4) w  pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym  - 15,00zł.
5) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                             - 150,00zł. 
2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia w pasie drogowym.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 za jeden metr kwadratowy powierzchni ustala się następujące stawki:
1) pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym                                                                     - 0,30zł.
b) na terenie zabudowanym                                                                             - 0,50 zł.
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów                      - 0,40zł.
3) Pasa drogowego zajętego przez reklamy                                                        - 1,00zł.
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 5. Obszarem zabudowanym jest obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi: E- 17 lub
D- 42 (obszar zabudowany) i E – 18 lub D- 43 (koniec obszaru zabudowanego).
§ 6. Traci moc  Uchwała Nr XIX/181/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Płoty.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska
 
 
Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu
i rozwoju sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1815) która wprowadza zmiany m.in. do art. 40  ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) regulującego wysokość stawek opłat za zajęcie pasa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną jak również za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związkuz powyższym konieczna jest zmiana uchwał w tych samorządowych, w których obowiązują niższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2020 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2020 14:06