Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ogłoszenie

 
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z2019r.poz.506 z późn. zm.),Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)
 
KONKURS OFERT
Burmistrz Płotów
 
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. „działalność oświatowo-kulturalna”, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia:
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
1. Zadanie Nr  1/2020
Rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży z terenu gminy Płoty. Nauka gry  na instrumentach muzycznych. Prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, organizacja oprawy muzycznej świąt państwowych i innych uroczystości organizowanych przez samorząd. Promocja gminy poprzez uczestnictwo w festiwalach, przeglądach i konkursach. Kwota przeznaczona na realizację  zadania wynosi – 150.000,00-PLN
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,  wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację  zadań w zakresie działalności oświatowo-kulturalnej w roku 2020, są przeznaczone w formie powierzenia zgodnie z zawieraną umową.
 
II. Cel zadania:
- aktywizacja artystyczna dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie muzyki i tańca,
- wzmacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży,
- promowanie gminy na konkursach, festiwalach i przeglądach,
- nawiązywanie kontaktów z organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
III. Warunki i zasady przyznawania dotacji:
1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych oraz prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., które:
a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące
    przedmiotem zlecenia.
2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających
 wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na   realizację
danego zadania z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
g) kopie dokumentów dotyczących rejestracji;
h) aktualny statut lub regulamin;
i)  kopie nadania numeru REGON;
j)  kopie nadania NIP;
k) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje opiekunów, trenerów, prowadzących uprawniające do prowadzenia zajęć danego rodzaju.
l) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.
3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które
występuje oferent.
4. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca
otwartego konkursu ofert.
5. Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa
zawarta pomiędzy Gminą Płoty, a oferentem.
7. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo, na mocystosownej
umowy wielostronnej, razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2020. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową i zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
2. Terminy realizacji zadania określa kalendarz imprez  oraz terminarz  opracowany przez związki sportowe i stanowisko pracy w tut. Urzędzie Miejskim.
3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż o 25%.
 
V. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie pn. „działalność oświatowo-kulturalna”.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Wybór oferty nastąpi w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 12.00
2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300) oraz  zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana w Zarządzeniu Burmistrza Płotów.
4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności   załączników, a  także  pod  względem  merytorycznym wg następujących kryteriów:
- merytoryczna wartość oferty,
- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),
- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Płotach, jego wiarygodność, rzetelność,
- wysokość   środków  publicznych   oraz  zakres  finansowania z  innych źródeł, w tym  ze środków własnych,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone niezgodnie z wzorem,
- złożone po terminie,
- złożone przez Podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym  ogłoszeniu,
- błędnie wypełnione lub niekompletne.
  •  
VII. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:
 
Informacje o zrealizowanych przez gminę Płoty w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Rodzaj zadania
2018 r.
(zł)
2019 r.
(zł)
2020 r.
(zł)
Działalność oświatowo-kulturalna
133.000,00
140.000,00
150.000,00
 
Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Płotach przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest – Beata Krzywda– Inspektor ds. obsługi Biura Rady e-mail: rada@ploty.pl
 
Burmistrz Płotów   
Radosław Mackiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-12-2019 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 23-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2019 15:16