Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Płotach uchwały Nr XII/100/2019 z dnia 30 września 2019 r. Rady Miejskiej w Płotach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, dotyczącej :
a) weryfikacji ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu położonego w Płotach między ulicami: Wojska Polskiego, Brzozowej, Grabowej i Kopernika,
b) weryfikacji ustaleń w zakresie przeznaczenia działki ewidencyjnej nr 40/33 obręb 0002 Płoty,
c) weryfikacji ustaleń w zakresie przeznaczenia działki ewidencyjnej nr 59/11 obręb Wyszogóra,
d) weryfikacji ustaleń w zakresie przeznaczenia działki ewidencyjnej nr 9/9 obręb Gościejewo,
e) zabezpieczenia przed rozwojem niepożądanych dla zrównoważonego rozwoju gminy funkcji związanych z ryzykiem negatywnych oddziaływań na środowisko obszaru w granicach miasta Płoty wraz z jego otoczeniem, i obszarów w granicach wszystkich miejscowości gminy Płoty wraz z ich otoczeniem.
Zgodnie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres - um@ploty.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Burmistrz Płotów spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, tel: 91 3851415, fax: 91 3851866, e-mail: um@ploty.pl  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach następuje za pomocą adresu e-mail: iodo@ploty.pl pod numerem telefonu: 91 38 51 415 lub pisemnie pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmiany studium. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania studium. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu, aktualizacji podanych danych i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-11-2019 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2019 11:08