Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: ZP-I.07.2019
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki dostawy.
 
Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH,
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-310 Płoty, reprezentowany przez:
 • Pawła Marka - Dyrektora
 
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa łóżek piętrowych dwuosobowych na Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach przy ul. Koszalińską 2A, 72-310 Płoty
 
Elementy przedmiotu zamówienia (UWAGA! wszystkie elementy przedmiotu zamówienia powinny być ze sobą kompatybilne):
 
 • łóżko piętrowe dwuosobowe – 16 szt. – łóżko o wymiarach 97x208 cm (±2 cm w każdym wymiarze), kompatybilne z materacami o wymiarach 90x200 cm, wysokość łóżka powinna być wynosić między 150 cm a 160 cm, prześwit pomiędzy łóżkami powinien wynosić co najmniej 75 cm, ale nie więcej niż 85 cm, grubość desek powinna wynosić między 2,4 cm a 2,8 cm, łóżko powinno być wykonane z drewna sosnowego, łóżko powinno być lakierowane bezbarwnie metodą natryskową, drabinka łóżka powinna być zamocowana z lewej lub z prawej strony łóżka, łóżko powinno mieć możliwość rozłożenia na pojedyncze, łóżko powinno posiadać drewniany wkład pod materac;
 • materac do łóżka piętrowego – 32 szt. – materac o wymiarach 90x200 cm, z uwzględnieniem, że wymiary materaca powinny być dopasowane do wymiarów łóżka piętrowego, wysokość materaca powinna wynosić między 15 cm a 18 cm, twardość przedmiotu powinna być określona jako średnio-twarda, materiał materaca powinien być antyalergiczny, materac powinien być w jasnych barwach (w odcieniach bieli).
 •  
1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.
 
2. Kryteria oceny ofert:
 1. cena brutto zamówienia / 80 pkt.
 2. okres gwarancji / 20 pkt.
 
3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 2. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:
P = C + G, gdzie:
 • C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium cena brutto zamówienia;
 • G – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium okres gwarancji.
 
 
Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały poniżej.
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za cenę brutto zamówienia, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cmin x 80 / Co, gdzie:
 • C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto zamówienia;
 • Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
 • Co -  cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
 • 80 – waga kryterium „cena brutto zamówienia”.
 
Zamawiający obliczy liczbę punktów za okres gwarancji, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem:
G = Go x 20 / Gmax , gdzie:
 • G - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji;
 • Gmax - największa liczba miesięcy okresu gwarancji spośród wszystkich ofert nieodrzuconych;
 • Go – liczba miesięcy okresu gwarancji oferty ocenianej;
 • 20 – waga kryterium „okres gwarancji”.
 
Wskazywana w ofertach liczba miesięcy okresu gwarancji może przyjmować wartości liczb całkowitych od 0 i więcej.
 
4. Oferta może zostać odrzucona przez zamawiającego, jeśli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego,
  3. została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym,
  4. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
5. Termin składania ofert: w terminie 10 dni do 18 lipca 2019 r.
 
6. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy
 
7. Miejsce i akceptowalne formy składania ofert:
Za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hala.ploty@gmail.com (liczy się data wysłania oferty drogą elektroniczną).
8. Złożona oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
 1. dane identyfikacyjne oferenta (nazwa firmy, imię nazwisko, adres, telefon)
 2. opis przedmiotu zamówienia, w taki sposób, żeby odpowiadał on treści zapytania ofertowego;
 3. wartości netto, brutto i podatku VAT w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. długość okresu gwarancji;
 5. czas realizacji zgłoszenia do serwisu (w okresie gwarancji nie dłuższy niż 5 dni roboczych);
 6. termin realizacji zamówienia;
 7. termin ważności oferty;
 8. wymagania dotyczące konserwacji przedmiotu zamówienia;
 9. pieczątki i czytelny podpis oferenta lub osoby go reprezentującej;
 10. dokumentację o przeprowadzonych co najmniej dwóch podobnych realizowanych zamówieniach w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
 
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełna nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
 
W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
 
9. Dopuszczalne/niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
 
10. Informacje uzupełniające:
 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca przy formułowaniu oferty ma możliwość posłużenia się wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku sporządzenia własnego wzoru oferty oferent winien zawrzeć w nim wszelkie niezbędne elementy.
 4. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
 5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Wykonawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
 7. Realizacja zamówienia uzależniona jest od pozytywnej oceny dokumentacji z przeprowadzonego postepowania przez ARiMR.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-07-2019 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2019 10:27