Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA PŁOTÓW
z dnia 10 czerwca 2019 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słonko” w Płotach
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 w związku z art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słonko” w Płotach,
sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słonko” w Płotach, obejmującego działki ewidencyjne nr : 190, 191, 192, 464/7 obręb 0003 Płoty. Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny o następujących przeznaczeniach :  zabudowy usługowej, drogi wewnętrznej, parkingu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 17, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w Sali posiedzeń Rady Miejskiej, o godzinie 14.00 w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust.2 i 3 oraz art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w miejscu i terminie wyłożenia do wglądu projektu w/w planu miejscowego, można zapoznać się z dokumentacją opracowaną w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu miejscowego oraz składać wnioski i uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Płotów na piśmie, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim Płotach lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres um@ploty.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r.
W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów.
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Burmistrz Płotów spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, tel: 91 3851415, fax: 91 3851866, e-mail: um@ploty.pl  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach następuje za pomocą adresu e-mail: iodo@ploty.pl pod numerem telefonu: 91 38 51 415 lub pisemnie pod adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie mpzp. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-06-2019 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 10-06-2019 12:04