Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

 

  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2017 r. poz. 1597)

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela; stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1458, 1693, 1669, 2191, z 2019 r. poz. 730),

  j) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 k) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela,

 l) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730) - w przypadku nauczyciela,

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

n) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 poz. 430, 447 i 534) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. U.E.L. Nr 119, str.1). – załącznik nr 1.

p) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca. 

 

3. Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach, 72-310 Płoty”  – w terminie do 14.06.2019 r. na adres: Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Burmistrza Płotów, pokój 14 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach urzędowania.

                Dopuszcza się tez składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Płotów.

Przewodniczący komisji ustali termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadomi na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Tryb zwołania i pracę komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 r. poz. 1587)

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Ziółkowska tel. 91-38-51 415 wew. 40

 

               Burmistrz Płotów   

                           Radosław Mackiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-05-2019 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Mackiewicz 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2019 14:44