Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty

Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Płotów

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994,1000,1349 i 1432)  oraz Uchwały Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy Płoty, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw na terenie Gminy Płoty.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty  "Statutów dla poszczególnych sołectw w Gminie Płoty".

§ 3. Celem konsultacji jest umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii przez mieszkańców poszczególnych sołectw na terenie Gminy Płoty.

§ 4. 1. Okres prowadzenia konsultacji:  10 dni.

2. Obszar: teren Gminy Płoty.

3. Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie podjęta przez Radę Miejską Uchwała w sprawie przyjęcia

statutów dla poszczególnych sołectw w Gminie Płoty, która zostanie ogłoszona w Dzienniku

Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Złożenia propozycji, uwag i opinii przez mieszkańców Gminy Płoty, poprzez:

- protokołowane zebrania z mieszkańcami,

- badania opinii mieszkańców,

- sondaży internetowych,

- zgłaszania uwag na piśmie

a) Uwagi  i opinie przekazuje się  na adres: Urząd Miejski w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,

72 - 310 Płoty lub adres e-mailowy:um@ploty.pl.

2. Nie będą uwzględniane uwagi:

a) zgłoszone  anonimowo lub pozostawione bez uzasadnienia,

b) złożone przed dniem: 09 kwietnia 2019r. lub po dniu  20 kwietnia 2019r.

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej oraz upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płotach.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sołtysom w zakresie ich właściwości miejscowej.

§ 8. 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Płoty, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu MIejskiego w Płotach.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zastępca Burmistrza


Edyta Podgórska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-04-2019 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Podgórska 09-04-2019
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2019 14:47