Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026.

Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.          z 2019r., poz. 506), art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.              z 2018r., poz. 799), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

 

Uzasadnienie

W celu realizacji  polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz.799) sporządza gminny program ochrony środowiska.

Wykonując ustawowy obowiązek opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 – 2022 z perspektywa na lata 2023 – 2026. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.17 ust.2 pkt.3  ustawy Prawo ochrony Środowiska projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Gryfickiego. Uchwałą Nr 22/15/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Zarząd Powiatu Gryfickiego zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 – 2022      z perspektywa na lata 2023 – 2026. Pismem z dnia  04 lutego 2019r., znak: WOPN-OS.410.2.2019.MP Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po zapoznaniu się z treścią projektu Programu oraz załączonych materiałów, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art.49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081), wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w dniu 25 stycznia 2019r. wydał opinię sanitarną znak: NZNS.7040.1.2.2019, że dla Programu nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie i pozostałe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 cytowanej ustawy odstąpiono  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 – 2022   z perspektywa na lata 2023 – 2026.

Program ten definiuje cele i zadania na najbliższe lata, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. Działania te ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Płoty oraz poprawę jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę świadomości mieszkańców gminy w zakresie zachowań proekologicznych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 13:17