Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty

Uchwała Nr VI/41/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 122), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje do realizacji " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, określający opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt w Gminie Płoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/283/2018 z dnia 27 marca 2018r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

Załącznik do uchwały Nr VI/41/2019
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty

Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zwalczanie     i zapobieganie bezdomności zwierząt domowych w Gminie Płoty

Rada Miejska w Płotach określa następujące cele Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt:

§ 1. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Płoty poprzez wyłapywanie psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela, przebywających      w złych warunkach sanitarnych.

2. Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej, schronienia i  wyżywienia bezdomnym psom  porzuconym i wyłapanym na terenie Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewni lek. wet. Pan Janusz Kożuchowski zam. Wicimice, gm. Płoty.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych ( przy wsparciu i pomocy lekarzy weterynarii) oraz uruchomienie mechanizmów wsparcia finansowego zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji, tj. szczepienia ochronne, przeciw wściekliźnie oraz zabieg sterylizacji na koszt Gminy.

4. Dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację                         i kastrację dzięki uruchomieniu mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy, zachęcających właścicieli do ich dokonywania.

5. Edukacja wśród mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt domowych
i ciążących obowiązkach na właścicielach tych zwierząt.

6. Wyłapywanie porzuconych, wymagających pomocy bezdomnych psów w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia przez pracowników Firmy MAJKA -  Krystyna Bogoniowska, z siedzibą w Resku przy      Al. Wolności 32/1, posiadających odpowiedni sprzęt i transport i przekazywanie ich do
Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu, z którym Gmina Płoty ma podpisaną stosowną umowę na 2019r.

Po przyjęciu do Schroniska każdy pies poddawany jest kwarantannie; posiada odrębny kojec. Schronisko ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki bytowe, opiekę weterynaryjną, kwestię adopcji, co wynika z Regulaminu Schroniska zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Procedura postępowania z psem przyjętym do schroniska wyglądać będzie następująco:

a) 2- tygodniowa kwarantanna, która obejmuje: badania weterynaryjne, ewentualne leczenie jeśli zachodzi potrzeba. W przypadku psa zdrowego: szczepienie przeciw wściekliźnie, odpchlenie, odrobaczenie oraz zaczipowanie (podskórne wszczepienie mikroprocesora z 15 cyfrowym numerem), obligatoryjna sterylizacja suk i kastracja psów (art.11a ust.2 pkt.4 ustawy o ochronie zwierząt). Do końca kwarantanny pies jest pod szczególną obserwacją w pojedynczym, ogrzewanym boksie  w budynku Schroniska.

b) Po okresie 2 tygodniowej  kwarantanny:

- jeśli pies jest leczony – pozostaje w oddzielnym, ogrzewanym boksie aż do wyleczenia,

- pies zdrowy umieszczony zostaje w jednym z boksów z innymi psami, uwzględniając

zachowanie (charakter) i wielkość psa,

- każdy boks zapewnia swobodne poruszanie, w części zadaszonej i utwardzonej znajdują

się ocieplone budy (zimą ze słomą i zasłoniętym wejściem) i miski z wodą i karmą (ciepły,

gotowany posiłek mięsno – zbożowy). Poza częścią utwardzoną i zadaszoną w każdym

boksie jest część wybiegowa,

- szczenięta, które trafią do Schroniska odchowywane są w ogrzewanych boksach

znajdujących się w budynku,

- psy do 1 roku poddawane są szczepieniom ochronnym.

Dowodem przekazania psa do Schroniska jest pisemny protokół przekazania – przyjęcia sporządzony przez Gminę ze wszystkimi informacjami jakie posiada na temat zwierzęcia wraz z jego opisem – podpisany przez obie strony.

W przypadku odebrania psa ze Schroniska przez właściciela, jego adopcji lub śmierci Schronisko ma obowiązek zawiadomienia o tym Gminy w ciągu 14 dni od zdarzenia.

7. Uruchomienie w Urzędzie Miejskim w Płotach j punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń i informacji o błąkających się zwierzętach itp.

§ 2. Rada Miejska w Płotach:

1. Przyjmuje, że realizacja działań służących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt jest jednym
z elementów strategii rozwoju Gminy.

2. Ustala, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego  w Płotach.

§ 3. 1. Realizację działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzi Burmistrz Płotów we współpracy
z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną oraz organami lekarsko – weterynaryjnymi i Policją, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, poprzez egzekwowanie przestrzegania przez właścicieli zwierząt przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

2. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:

- Gmina będzie propagować przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, zapobiegających nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt
w formie ulotek, artykułów w prasie oraz innych akcji edukacyjnych,

- Gmina będzie informować o prawach i obowiązkach wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota.

3. W przypadkach wymagających zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich zapewnia się lokalizację tymczasowego pobytu dla nich w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego Państwa Zdzisławy i Sławomira Pilarskich w Truskolesie gm. Płoty.

§ 4. 1. Rada Miejska w budżecie na 2019r. zapewniła środki finansowe w kwocie 101.000,00 zł na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, tj. na:

- usypianie ślepych miotów,

- umieszczanie psów w schronisku oraz ich utrzymanie; transport psów do schroniska

- opieka nad wolno żyjącymi kotami poprzez zakup karmy dla wolontariuszy dokarmiających koty,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację dzięki uruchomieniu mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy, zachęcających właścicieli zwierząt do dokonywania tych zabiegów.

§ 5. Formy przeciwdziałania bezdomności psów:

1. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy  -  każdorazowo po zgłoszeniu, o pojawieniu się zwierzęcia na terenie miasta lub gminy.

2. Zmniejszenie  populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Zwierzęta dostarczane do schroniska będą poddawane tym zabiegom w schronisku. Natomiast zwierzęta zaadoptowane przez mieszkańców będą poddawane tym zabiegom na koszt Gminy.

3. Prowadzenie działań mających na celu wyszukiwanie nowych właścicieli dla  zwierząt.

4. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego ze strony Gminy (poddanie szczepieniom, leczeniu) zachęcających do dokonywania adopcji zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska.

5. W ramach „Programu” zabiegi weterynaryjne będą przeprowadzane przez lekarza weterynarii, tj. Pana Janusza Kożuchowskiego, z którym Gmina podpisze stosowną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w tym zakresie oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej                               w przypadkach zdarzeń drogowych i losowych  z udziałem zwierząt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-04-2019 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2019 13:11