Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie

KONKURS OFERT

Burmistrz Płotów

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia:

 

 

1. Zadanie Nr  1/2019

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej na terenie miejscowości Wyszobór i okolic.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 28.000,-PLN

 

2. Zadanie Nr  2/2019

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej na terenie miejscowości Sowno i okolic.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 37.000,-PLN

 

3. Zadanie Nr  3/2019

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej na terenie miejscowości Mechowo i okolic.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 28.000,-PLN

 

4. Zadanie Nr 4/2019

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: piłki nożnej na terenie miejscowości Czarne i okolic.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 28.000,-PLN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację  zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2019, są przeznaczone w formie powierzenia zgodnie z zawieraną umową.

 

II. Warunki i zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki  samorządu  terytorialnego  na  cele  publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. , które:

a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące

    przedmiotem zlecenia.

2. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które

występuje oferent.

3. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca

otwartego konkursu ofert.

4. Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Płoty, a oferentem.

6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2019. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawarta umową i zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

2. Terminy realizacji zadania określa kalendarz imprez  oraz terminarz  opracowany   przez związki sportowe i stanowisko pracy w tut. Urzędzie Miejskim.

 

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 9 kwiecień 2019 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Płoty.”

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00

2. Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

           c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

           d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

h) aktualny statut lub regulamin;

i)  kopie nadania numeru REGON;

j)  kopie nadania NIP;

k) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i inne specjalistyczne

uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

l) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana  Zarządzeniem Burmistrza Płotów.

4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Płotach, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość   środków  publicznych   oraz  zakres  finansowania z innych źródeł, w tym ze środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez Podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym   ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

  •  

VI. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W roku  2018 na realizację   zadnia   publicznego   w zakresie  upowszechniania  kultury fizyczne j i  turystyki na terenie   Gminy  Płoty przeznaczono  łączną  kwotę  390 000,00 zł. Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Płotach przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest – Beata Krzywda– podinspektor ds. obsługi Biura Rady e-mail: rada@ploty.pl

 

Zastępca Burmistrza Płotów

Edyta Podgórska     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 19-03-2019 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2019 12:21