Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Podinspektor  w referacie budżetowym Urzędu Miejskiego
w Płotach

Data ogłoszenia naboru

14.03.2019 r.

Termin składania dokumentów

28.03.2019 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Ewidencjonowanie i rozliczenie środków trwałych wartości niematerialnych prawnych i pozostałych środków trwałych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Płoty.
 3. Rozliczanie zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Rozliczanie paliwa dla samochodów służbowych, pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz realizację umów adiacenckich.
 5. Prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
  z 2017 r., poz. 2077 ze.zm.).
 3. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
  z 2018 r., poz. 994 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67)
  .
 9. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 5. Posiadane referencje, opinie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu rekrutacji - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

Oświadczenia oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Płotach, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem
„Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości
w Urzędzie Miejskim w Płotach”
do dnia 28.03.2019 r. do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub
tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

                                                                                               

ZASTĘPCA BURMISTRZA PŁOTÓW

 EDYTA PODGÓRSKA       

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-03-2019 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 20-03-2019 12:43