Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty

Uchwała Nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty

Na podstawie art. 5a ust.2 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       ( t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzane są dla poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom społecznym, w celu zwiększenia akceptacji społecznej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Płoty oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Płoty, z zastrzeżeniem  § 5.

§ 4. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji społecznej;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje społeczne mogą mieć zasięg:

1) gminny;

2) lokalny - dotyczy określonego terenu gminy;

3) środowiskowy - dotyczy mieszkańców reprezentujących określone środowisko społeczne,

zawodowe lub branżowe.

§ 6. Przeprowadzenie konsultacji społecznej zarządza Rada Miejska w Płotach lub Burmistrz Płotów.

§ 7. W sprawach statutów sołectw i osiedli konsultacje społeczne zarządza Burmistrz Płotów.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Płotach lub zarządzenie Burmistrza Płotów w sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych powinna zostać podana do publicznej wiadomości na 7 dni przed

rozpoczęciem konsultacji i powinna zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;

3) sposób i tryb zgłaszania opinii i wniosków;

4) termin przeprowadzenia konsultacji;

5) sposób i tryb podsumowania opinii i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) protokołowanego zebrania z mieszkańcami;

2) badania opinii mieszkańców;

3) sondaży internetowych;

4) zgłaszania uwag na piśmie.

2. Wyboru formy określonej w ust.1 dokonuje organ zarządzający konsultacje społeczne, biorąc pod

uwagę jak najszersze uczestnictwo uprawnionych mieszkańców.

3. Możliwe jest łączenie form prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 9. Niezależnie od wybranej formy, informacja o konsultacjach publikowana jest na stronie

internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach lub w inny sposób zwyczajowo

przyjęty.

§ 10. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawia się mieszkańcom Gminy   i

Radzie Miejskiej  za pośrednictwem BIP Urzędu Miejskiego, strony internetowej  Gminy oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach, nie później niż w ciągu 21 dni od zakończenia konsultacji.

§ 11. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział,

jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami niniejszej uchwały.

§ 12. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i stanowią materiał pomocniczy

przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawie objętej konsultacjami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

województwa zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Doświadczenia samorządu związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym wskazują na małą aktywność obywateli w procesie stanowienia prawa powszechnie obowiązującego, w tym miejscowego, w procesach planowania społeczno-gospodarczego, programach wsparcia społecznego, czy rozwoju kulturalnego danej społeczności.

Określenie konsultacja społeczna oznacza, że podmiotem do którego zwracamy się o opinię jest nieokreślona grupa ludności. Konsultacje społeczne pozwalają na:

1. Pozyskanie informacji od obywateli, co pozwala na lepsze planowanie przyszłych działań, określenie priorytetów i wytycznych oraz na poprawę jakości usług i szybsze reagowanie na problemy społeczności lokalnej;

2. Aktywizację mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju postaw obywatelskich;

3.Negocjowanie rozwiązań lub kierunków planowanych działań, czego efektem jest również legitymacja działań administracji publicznej;

4. Prowadzenie dialogu z mieszkańcami, zwłaszcza w przypadku braku konsensusu;

5 .Wzrost zaufania w relacjach obywatel – administracja;

6. Poprawę efektywności rządzenia;

Dlatego zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy będą przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa niniejsza uchwała Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-02-2019 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 14-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 12:20