Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Na podstawie :art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z póżn. zm.) - Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  składa się do Rady Miejskiej w Płotach w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę e-puap na adres /c9bp2l57es/skrytka z zachowaniem przepisów o profilu zaufanym lub certyfikacie kwalifikowanym.                          

§ 2. Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w §12 i §13 niniejszej uchwały.

§ 3. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań. Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa osoby wskazane przez komitet inicjatywny do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni.

§ 4. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady rady miejskiej złożonego projektu uchwały.

§ 5. Mieszkańcy gminy Płoty, w grupie co najmniej 5 osób mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.

§ 6. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.

§ 7. Do zawiadomienie, o którym mowa w §6 dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich adresu zamieszkania.

§ 8. Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej - projektowanym akcie prawnym oraz wykaz osób wskazanych do reprezentowania komitetu podczas prac rady miejskiej.

§ 9. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej UM Płoty oraz na stronie internetowej gminy.

§ 10. Projekty uchwał, o których mowa w § 9 podlegają procedurze przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z przepisami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Płotach.

§ 11. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia  za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej SA osoby wskazane przez komitet inicjatywny o terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych komisji, co najmniej 7 dni przez ich rozpoczęciem, na których będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywny, zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu.

§ 12. Składane w  ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania,

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały,

6) uzasadnienie.

§ 13. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 200 mieszkańców gminy Płoty występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Płotach z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.

§ 14. Do wniosku, o którym mowa w §13 dołącza się  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, określoną w przepisach odrębnych.

§ 15. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.

§ 16. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione
do reprezentowania komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób,  wszystkich członków komitetu inicjatywnego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 18. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od początku VIII kadencji Rady Miejskiej w Płotach.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Taśmińska

 

 

Uzasadnienie

Dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (art. 41a) od nowej kadencji mieszkańcom gminy, przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Zgodnie z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do danej rady gminy, może wystąpićz obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

W takiej gminie jak nasza, czyli do 20 tys. mieszkańców grupa ta musi liczyć co najmniej 200 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi stać się przedmiotem obrad rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, ale nie później niż po upływie
3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady. 

Nowelizacja ustawy nałożyła na Rady obowiązek określania w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty. W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-01-2019 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2019 11:26