herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.2019.SK

 

 

proszę o przedstawienie oferty na świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP  w zakresie:

 1. aktualizacji i modyfikacji Oprogramowania, w szczególności poprzez zapewnienie jego zgodności z przepisami prawa wymienionymi w ust.3 oraz wymaganiami technicznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącymi komunikacji z usługami sieciowymi Systemu Rejestrów Państwowych,
 2. diagnozowania i usuwania Błędów występujących w trakcie bieżącej eksploatacji Oprogramowania,
 3. wskazywania rozwiązań zastępczych w użytkowaniu Oprogramowania na czas usuwania Błędów,
 4. udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i pytania przedstawicieli Użytkownika oraz wykonywania usług wsparcia technicznego świadczonych zdalnie (telefon, faks, poczta elektroniczna, webinarium, zdalny dostęp do Oprogramowania),
 5. na zlecenie Użytkownika – wykonania prac konserwacyjnych Oprogramowania i/lub jego bazy danych, takich jak: utworzenie kopii bezpieczeństwa, przywrócenie Oprogramowania i/lub jego bazy danych z kopii bezpieczeństwa oraz konserwacja, instalacja poprawek oraz ponowna instalacja Oprogramowania.
 6. zapewnienia wizyt serwisowych w siedzibie Użytkownika z częstością raz na rok,

 

Wykonawca oświadcza, że działa na podstawie umowy z Technika IT SP.Z O.O. która jest uprawniona do wykonywania na terenie Polski wszelkich praw, w tym autorskich, do Oprogramowania w zakresie objętym niniejszym zapytaniem.

Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest zgodne z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. 2016, poz. 722 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1000, z późniejszymi zmianami).

 

Wykonawca będzie przyjmować zgłoszenia i pytania Użytkownika telefonicznie bądź mailowo.

 

W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Błędu Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia oraz rozpoczęcia działań wyjaśniających w czasie nieprzekraczającym 8 godzin liczonych w czasie dostępności , a w przypadku potwierdzenia błędnego działania Oprogramowania - usunięcia nieprawidłowości lub dostarczenia rozwiązania zastępczego, w przypadku wystąpienia:

 1. Błędów krytycznych - w czasie nieprzekraczającym 18 godzin liczonych w czasie dostępności  od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
 2. Błędów istotnych - w czasie nieprzekraczającym 36 godzin liczonych w czasie dostępności od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
 3. pozostałych Błędów – do sześciu miesięcy lub w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Warunki techniczne i organizacyjne realizacji zdalnych usług wsparcia technicznego będą uzgadniane z Użytkownikiem przed ich rozpoczęciem i będą realizowane zgodnie z jego polityką bezpieczeństwa.

Umowa będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym została podpisana, nie wcześniej niż od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na nr (91) 38 51866 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: informatyk@ploty.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 11 stycznia 2019r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-01-2019 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2019 10:22