Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Biuro Rady Miejskiej

PRACOWNICY:

 

 Imię

 Nazwisko

 Funkcja

 Nr telefonu

 E-mail

 Nr pokoju

Beata

Krzywda

 Inspektor

 91 3851415 wew.33

 rada@ploty.pl

 9


ZADANIA:
Biuro Rady Miejskiej poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §15 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1) uchwalenie statutu gminy,

2) wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek Przewodniczącego Zarządu,

4) uchwalenie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i udzielanie absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczą:

a/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na dłuższy nią trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności za zgodą Rady Gminy,

b/ emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

c/ zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f/ tworzenia i przystępowania do spółki i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/ określaniazasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

10) określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust.2 ustawy samorządowej,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-04-2009 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 13-08-2020 12:28