Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

PROTOKÓŁ Nr I/2018 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r.

 

PROTOKÓŁ Nr I/2018

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z  dnia 22 listopada 2018 r.

 

 

Obecność:

 

Na stan 15 radnych obecnych było 15.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Płotach i powitanie gości.
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej i wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania (głosowanie tajne)
  4. ogłoszenie wyników i przedstawienie uchwały
 6. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
 7. Przeprowadzenie wyboru V -ce Przewodniczących Rady Miejskiej w Płotach:
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  3. przeprowadzenie głosowania (głosowanie tajne)
  4. ogłoszenie wyników i przedstawienie uchwały
 8. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej i wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
 9. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

 Przystąpiono do pkt. 1:

 

Pan Jerzy Nowicki jako radny senior rozpoczął prowadzenie posiedzenia I Sesji Rady Miejskiej w Płotach. W pierwszej kolejności powitał nowo wybranych radnych VIII kadencji, Burmistrza elekta, członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz przybyłych gości.

 

Następnie wszyscy obecni na posiedzeniu sesji odśpiewali hymn.

 

 Pan Jerzy Nowicki poprosił Pana Rafała Jakubcewicza Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
o zabranie głosu i wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

 

Przystąpiono do pkt. 2:

 

Pan Rafał Jakubcewicz Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach powitał wszystkich nowo wybranych radnych oraz omówił przebieg i wyniki głosowania w wyborach. Przemówienie stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący wraz z członkiem Gminnej Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia
o wyborze na radnego.

 

Przystąpiono do pkt. 3:

 

Pan Jerzy Nowicki  poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie i odczytał rotę ślubowania radnych: 
" Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców.” Po czym słowami
„do ślubowania” wezwała wszystkich radnych do złożenia przysięgi.

 

Przystąpiono do pkt. 4:

 

Radny Jerzy Nowicki   przedstawiła porządek obrad i stwierdził quorum wg listy obecności. Obecni byli wszyscy radni. Następnie zapytał czy do przedstawionego porządku obrad są inne propozycje.

Radny Eugeniusz Czaboryk  zaproponował, aby po pkt. 9 wprowadzić do porządku obrad pkt. 10 -wolne wnioski i zapytania.

Radny Jerzy Nowicki wyjaśnił, iż pierwsza sesja ma na celu wyłonienie i usankcjonowanie dokonanych wyborów. Zaproponował, aby w/w punkt był omówiony na najbliższym posiedzeniu sesji. Następnie zapytał
kto jest za uwzględnieniem wniosku Radnego E. Czaboryka.

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym.

                     

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

 

x

 

2.

Buchholc Tomasz

 

x

 

3.

Bugzel Anna

x

 

 

4.

Bury Ireneusz

x

 

 

5.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

6.

Lewińska Barbara

x

 

 

7.

Makowiecki Marcin

 

x

 

8.

Nabrzewski Artur

x

 

 

9.

Nowicki Jerzy

 

x

 

10.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

11.

Serafińska Beata

 

x

 

12.

Sobczak Andżelika

 

x

 

13.

Taśmińska Iwona

x

 

 

14.

Wandachowicz Rafał

 

 

x

15.

Wojsznis Michał

 

x

 

 

- 7 radnych „za” przyjęciem wniosku

- 7 radnych „przeciw”

- 1 radny „wstrzymał” się od głosowania.

 

Wniosek został odrzucony, ponieważ nie uzyskał wymaganej większości.

       

Przystąpiono do pkt. 5:

 

Radny Jerzy Nowicki  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach.

 

Radny Tomasz Buchholc zgłosił kandydaturę Pana Marcina Makowieckiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach.

 

Radny Marcin Makowiecki  wyraził zgodę.

 

Radny Eugeniusz Czaboryk  zgłosił kandydaturę Pani Iwony Taśmińskiej.

 

Radna Iwona Tasmińska wyraziła zgodę.

 

Brak propozycji innych kandydatów.

 

Następnie Radny Jerzy Nowicki poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej,
do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach.

 

Radny Eugeniusz Czaboryk  zgłosił kandydaturę Pani Anny Bugzel oraz Pana Rafała Wandachowicza, którzy wyrazili zgodę na udział  w Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Tomasz Buchholc zaproponował kandydaturę Pani Agnieszki Antoniak oraz Pani Andżeliki Sobczak, którzy również wyrazili zgodę na udział w komisji skrutacyjnej.

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono, dlatego Pan Jerzy Nowicki  poprosił  o głosowanie czy wszyscy radni zgadzają się, aby Komisja Skrutacyjna została wybrana w wymienionym składzie.

 

- Pan Rafał Wandachowicz,

- Pani Anna Bugzel,

- Pani Agnieszka Antoniak,

- Pani Andżelika Sobczak.

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym.

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Buchholc Tomasz

x

 

 

3.

Bugzel Anna

x

 

 

4.

Bury Ireneusz

x

 

 

5.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

6.

Lewińska Barbara

x

 

 

7.

Makowiecki Marcin

x

 

 

8.

Nabrzewski Artur

x

 

 

9.

Nowicki Jerzy

x

 

 

10.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

11.

Serafińska Beata

x

 

 

12.

Sobczak Andżelika

x

 

 

13.

Taśmińska Iwona

x

 

 

14.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

15.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie uznali, że Komisja Skrutacyjna może działać
w wymienionym składzie.

Radny Jerzy Nowicki przedstawił regulamin głosowania na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Płotach.

 

1. Rada Miejska w Płotach wybiera ze swego grona Przewodniczącego /(dwóch) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

 

2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do głosowania  na Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej”. Karta musi być ostemplowana pieczęcią Rady.

 

3. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona radnych zgłoszonych na kandydatów na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

 

4. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na funkcję Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

5. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydata na którego chcą głosować.

 

6. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku X przy żadnym kandydacie to głos taki uważa się za ważny ale bez dokonania wyboru.

 

7. Wybór Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

8. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu.

 

Radny Jerzy Nowicki zapytał, kto jest za przyjęciem w/w regulaminu.

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym.

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Buchholc Tomasz

x

 

 

3.

Bugzel Anna

x

 

 

4.

Bury Ireneusz

x

 

 

5.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

6.

Lewińska Barbara

x

 

 

7.

Makowiecki Marcin

x

 

 

8.

Nabrzewski Artur

x

 

 

9.

Nowicki Jerzy

x

 

 

10.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

11.

Serafińska Beata

x

 

 

12.

Sobczak Andżelika

x

 

 

13.

Taśmińska Iwona

x

 

 

14.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

15.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania
na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Pani Andżelika Sobczak.

 

Ogłoszono 7-minutową przerwę w obradach.

 

 Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach, który stanowi załącznik do niniejszego  protokołu. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Płotach, w wyniku tajnego głosowania została wybrana Pani Iwona Maria Taśmińska otrzymując 9 głosów ważnych. Pan Marcin Makowiecki otrzymał 6 głosów ważnych.

.              

     Radny Jerzy Nowicki  odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach, którym wybrano Panią Iwonę Taśmińską. Następnie Radny J. Nowicki przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu.

 

Przystąpiono do pkt. 6:

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Taśmińska  podziękowała za zaufanie. Zapewniła,
że będzie wykonywał swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie.

 

 

 

Przystąpiono do pkt. 7:

 

                Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani I. Taśmińska poprosiła o zgłaszanie kandydatur
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

Radny E. Czaboryk zgłosił kandydaturę Pana Artura Nabrzewskiego.

 

Radny A. Nabrzewski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Ireneusz Bury zgłosił kandydaturę Pana Eugeniusza Czaboryka .

 

Radny E. Czaboryk wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny J. Nowicki zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Buchholca.

 

Radny Tomasz Buchholc wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani I. Taśmińska zaproponowała, aby komisja skrutacyjna, która została wybrana do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadziła również głosowanie na wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

Radni w głosowaniu jawnym imiennym.

 

L.p.

NAZWISKO I IMIĘ

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

1.

Antoniak Agnieszka

x

 

 

2.

Buchholc Tomasz

x

 

 

3.

Bugzel Anna

x

 

 

4.

Bury Ireneusz

x

 

 

5.

Czaboryk Eugeniusz

x

 

 

6.

Lewińska Barbara

x

 

 

7.

Makowiecki Marcin

x

 

 

8.

Nabrzewski Artur

x

 

 

9.

Nowicki Jerzy

x

 

 

10.

Pawlaczyk Roman

x

 

 

11.

Serafińska Beata

x

 

 

12.

Sobczak Andżelika

x

 

 

13.

Taśmińska Iwona

x

 

 

14.

Wandachowicz Rafał

x

 

 

15.

Wojsznis Michał

x

 

 

 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, aby komisja pozostała w tym samym składzie.

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Płotach, który stanowi załącznik do protokołu. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Płotach, w wyniku tajnego głosowania zostali wybrani Pan Artur Nabrzewski otrzymując 9 głosów oraz Pan Eugeniusz Czaboryk, który otrzymał głosów 8. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Tasmińska odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących.

 

Przystąpiono do pkt. 8:

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Rafał Jakubcewicz odczytał wyniki głosowania
na Burmistrza oraz omówił przebieg głosowania w wyborach. Przemówienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  Następnie wręczył Panu Radosławowi Mackiewiczowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani I. Taśmińska  odczytała Rotę ślubowania na Burmistrza: "Obejmując urząd burmistrza gminy  uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .Tak mi dopomóż Bóg."  Nowo wybrany Burmistrz złożył przysięgę słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz R. Mackiewicz podziękował za otrzymane zaufanie i zapewnił, że zrobi wszystko, aby tego zaufania nie zawieść. Następnie odbyło się wręczenie kwiatów i złożenie gratulacji nowo wybranemu Burmistrzowi.

 

Przystąpiono do pkt. 6:

 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Iwona Taśmińska podziękowała wszystkim obecnym za udział
w I posiedzeniu sesji i zakończyła obrady.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Iwona Taśmińska

Protokołowała:

B. Krzywda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-12-2018 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Taśmińska 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2018 10:10