Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XIV/121/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XIV/121/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 1 097 255,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01010 6290 169 582,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; (wodociąg Gardemino)
700 70005 0750 20 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
700 70005 0870 325 000,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
750 75095 0690 5 000,00 - wpływy z różnych opłat;
801 80101 2030 2 924,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (j. angielski)
801 80195 2030 11 632,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (młodociani pracownicy)
852 85212 2010 451 679,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; (zasiłki rodz., zaliczka aliment.)
852 85213 2010 3 237,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; (skł. na ubezp. zdrowotne)
852 85214 2010 15 555,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; (pomoc społeczna)
852 85214 2030 88 154,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (pomoc społeczna)
852 85228 2010 1 992,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; (usługi opiekuńcze)
854 85415 2030 2 500,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (mundurki)

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1 111 765,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01010 6050 175 250,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (wodoc. Gardemino)
710 71035 6050 1 093,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (cmentarz)
801 80101 4010 2 924,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Mechowo); (j. angielski)
801 80103 6050 199,22 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (Przedszkole)
801 80104 2510 15 000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego;
801 80110 4010 4 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (Gimnazjum)
801 80110 4110 20 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; (Gimnazjum)
801 80110 4240 50 782,07 - zakup pomocy nauk., dydakt. i książek; (Gimnazjum od. Modlimowo)
801 80110 6050 3 903,54 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (Gimnazjum)
801 80146 4300 5 800,00 - zakup usług pozostałych; (dokształc. naucz. SP)
801 80195 4210 94 510,00 - zakup materiałów i wyposażenia (pozost. dział.);
801 80195 4300 11 632,00 - zakup usług pozostałych; (wyszkolenie ucznia)
852 85212 3110 451 679,00 - świadczenia społeczne;
852 85213 4130 3 237,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne;
852 85214 3110 15 555,00 - świadczenia społeczne; (zlecone)
852 85214 3110 88 154,00 - świadczenia społeczne; (własne)
852 85228 4010 1 992,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (usł. opiekuńcze)
854 85415 3260 2 500,00 - inne formy pomocy dla uczniów; (mundurki)
854 85446 4300 780,00 - zakup usług pozostałych; (dokształc. naucz. świetlice)
900 90001 6650 5 000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.; (kanalizacja - F. Spójności)
900 90015 6050 49 344,71 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (oświetlenie)
900 90095 6050 2 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (trasy rowerowe)
900 90095 6050 1 299,62 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (place zabaw - t. wiej.)
900 90095 6650 15 000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest. (wodociąg - F. Spójności)
900 90095 6050 2 316,35 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (gazociąg)
921 92109 6050 4 148,37 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (świetlice)
926 92601 6050 49 970,81 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (stadion)
926 92601 6050 10 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (sowianka)
926 92695 6050 23 694,31 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (boiska sport.)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 55 294,75 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75020 2320 3 000,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.; (zimowe utrzymanie dróg)
756 75615 0310 28 416,25 - podatek od nieruchomości; (os. prawne)
756 75615 0330 1 141,00 - podatek leśny; (os. prawne)
756 75616 0910 1 134,54 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; (os. fiz.)
756 75618 0480 1 679,96 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaz alkoholu;
801 80195 2030 4 849,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (młodociani pracownicy)
852 85219 2030 4 500,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (utrzymanie OPS)
852 85295 2030 10 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (dożywianie)
854 85415 2030 137,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (mundurki)
926 92695 0830 437,00 - wpływy z usług.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 69 804,75 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75023 4210 30 691,79 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80195 4300 4 849,00 - zakup usług pozostałych; (wyszkolenie ucznia)
851 85154 4170 1 679,96 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85219 3020 2 099,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (OPS)
852 85219 4210 1 957,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (OPS)
852 85219 4260 366,00 - zakup energii; (OPS)
852 85219 4370 78,00 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej; (OPS)
852 85295 3110 10 000,00 - świadczenia społeczne; (dożywianie)
854 85401 3020 434,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (SP Nr 3)
854 85401 4010 12 132,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (SP Nr 3)
854 85401 4110 1 260,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; (SP Nr 3)
854 85415 3240 684,00 - stypendia dla uczniów;
854 85415 3260 137,00 - inne formy pomocy dla uczniów; (mundurki)
900 90003 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych;
926 92695 4170 437,00 - wynagrodzenia bezosobowe.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę: 111 200,00 zł

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 111 200,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
926 92601 6050 111 200,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu na 2007r. stanowiący przychody i rozchody budżetu na 2007r.

§ 8. Zmieniają się załączniki nr 10 i 11 do budżetu na 2007r. określające wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2009 08:11