Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIX/328/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr XLIX/328/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, 1349, 1432) i art.12 ust.9 w zw. z art.12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej  „zwolnieniem".

§ 2. 1. Zwolnienie przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) faktycznym zaprzestaniu uprawy,

2) niewykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,

3) niedokonywanie zbiorów traw i siana na cele paszowe,

4) utrzymaniu gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie                                   gruntów w czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych),

5) oznakowaniu gruntów tabliczką z podanym numerem działki zgodnym z ewidencją gruntów i budynków, jej powierzchnią, rodzajem użytku rolnego i jego klasą oraz zapisem, że zostały one wyłączone z produkcji rolnej.

2. Fakt zaprzestania produkcji rolnej podlega sprawdzeniu w trybie czynności kontrolnych określonych w odrębnych przepisach.

3. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:

1) oznaczenie podatnika (imię i nazwisko podatnika/nazwę podatnika, adres podatnika, identyfikator podatkowy NIP/PESEL),

2) dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie ( miejsce położenia, numer działki według ewidencji gruntów i budynków, jej powierzchnię, rodzaj użytku rolnego i jego klasę),

3) wskazanie okresu na jaki zaprzestaje się produkcji rolnej z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów,

4) podpis podatnika.

5. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha.

6. Podatnik jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni

o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

7. W razie niedopełnienia warunków określonych w ust. 1 podatnik traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do zwolnienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2018 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 28-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2018 08:42