Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

Uchwała Nr XLIX/327/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach na wniosek Burmistrza Płotów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, uchwalonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r.,
Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia
2016 r., obejmującej obszar określony w ust. 2.

2. Zmiana studium dotyczy obszaru położonego w Płotach między ulicami : Wojska Polskiego, Brzozowa, Grabowa i Mikołąja Kopernika, określonego na fragmencie rysunku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2, stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Uzasadnienie

Głównym celem podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty (Studium) jest weryfikacja ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie ulic :  Wojska Polskiego, Brzozowa, Grabowa i Mikołąja Kopernika, zadysponowanego obecnie pod ogród działkowy. Obecnie teren ten stanowi tzw. „lukę” w zwartej strukturze zabudowy miasta Poty, która z racji śródmiejskiego położenia, powinna być przekształcona w część wielofunkcyjnej tkanki miejskiej. Sanacja tego rodzaju przestrzeni stanowi kierunek zalecany i promowany, który wykorzystuje dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny w obrębie zwartej zabudowy miast. Optymalnym rozwiązaniem jest zadysponowanie terenu objętego zmianą studium pod zabudowę wielofunkcyjną, z uwzględnieniem potencjału rozwoju mieszkalnictwa, a także z dopuszczeniem rozwoju działalności gospodarczej pożądanej w mieście. Należy przy tym pamiętać o adekwatnej korekcie układu komunikacyjnego, a także wyposażeniu w konieczną infrastrukturę techniczną. Przekształcenie obszaru należy zaplanować przy jednoczesnym zabezpieczeniu terenu pod rozwój zieleni urządzonej wzbogacającej program funkcjonalny okolicy i poprawiającej walory krajobrazu miasta.

Planowane dyspozycje przestrzenne powinny umożliwiać takie zagospodarowanie, które pozwolą na rozwój funkcji poprawiających atrakcyjność przestrzenną miasta Płoty, poprzez wypełnienie „luki” w jego zwartej zabudowie, przy zapewnieniu ochrony zasobów środowiska i zachowaniu zrównoważenia struktury przestrzennej miasta.

 

Cel podjęcia ww. uchwały nie może zostać zrealizowany bez zdefiniowania ram przestrzennych dla dopuszczalnych przekształceń budowlanych, dzięki którym, przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, będzie można przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cały przedmiotowy obszar.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2018 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 28-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2018 08:41