Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XIV/ 118 /07 RADY MIEJSKIEJ w Płotach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na 2008r.

UCHWAŁA Nr  XIV/ 118 /07

RADY MIEJSKIEJ w Płotach

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na  

                  2008r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 zm. tj. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170 poz.1218, Nr220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr102, poz. 689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

  1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na 2008r. w danej placówce oświatowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.
  2. Do korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 1 uprawnieni są nauczyciele,
    o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela, którzy leczą się z powodu przewlekłej choroby lub choroby jednorazowej o ciężkim przebiegu, członka rodziny leczącego się z powodu przewlekłej choroby lub choroby jednorazowej o ciężkim przebiegu i ponoszą duże koszty finansowe wywołane chorobami.

 

 

§ 2

Zasiłki przyznają kierownicy placówek oświatowych w granicach naliczonego dla każdej placówki oświatowej funduszu zdrowotnego.

 

 

§ 3

Zasady korzystania z funduszu zdrowotnego:

1)    Zainteresowany składa podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną do dyrektora placówki oświatowej. Podanie poparte winno być: zaświadczeniem lekarskim, dowodem poniesienia kosztów leczenia np. dojazd do specjalistycznej placówki medycznej, której jest brak w miejscu zamieszkania zainteresowanego, oświadczeniem o dochodach członka rodziny, za okres, jakiego dotyczy leczenie nauczyciela lub członka jego rodziny.         Z inicjatywą przyznania zasiłku mogą wystąpić również: bezpośredni przełożony nauczyciela, instancje związkowe, rada pedagogiczna placówki;

2)    Podania o pomoc będą rozpatrywane w terminach określonych przez dyrektora placówki oświatowej;

3)    Zapomogi zdrowotne będą wypłacane na podstawie protokołu o przyznaniu takiego świadczenia;

4)    Dokumentacja w sprawie pomocy zdrowotnej jest przechowywana w placówce oświatowej;

5)    Zainteresowani będą informowani pisemnie o przyznaniu pomocy;

6)    Członkowie rady pedagogicznej po zakończeniu roku budżetowego otrzymują informacje o gospodarowaniu funduszem zdrowotnym  w minionym roku budżetowym.

 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów i kierownikom placówek oświatowych             z terenu gminy Płoty.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 

 

Uzasadnienie

 

            W myśl art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeznaczyć corocznie w budżecie, odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określić rodzaje świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przeznaczenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

       

        Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2009 08:04