herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie : o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XLVIII/326/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie : o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie: art. 421 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) Rada Miejska w Płotach, uchwala co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1877) dopisuje się:

- w granicach okręgu Nr 1 ulicę Bajkową

- w granicach okręgu Nr 2 ulicę Grabową

- w granicach okręgu Nr 3 ulicę Wąską

- w granicach okręgu Nr 7 ulicę Koszalińską

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

2. Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Na ustalenia Rady w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w terminie
5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2018 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2018 14:54