Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XIV / 117 /2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

UCHWAŁA  Nr    XIV  / 117  /2007

Rady Miejskiej w Płotach

 

   z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 30 ust.6, 6a, 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r.Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95;  Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U Nr 22, poz. 181, zm. Dz. U z 2006 r. Nr 43, poz. 293,
z 2007 r. Nr 56, poz. 372)  Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

   § 1. Ustala się regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   § 2. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2008, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

   2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat
 i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia
osób w niepełnym wymiarze zajęć.

 

   § 3. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla

nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181).

   2. W 2008 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek

wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania.

 

   § 4. Zajęcia wychowawcze realizowane przez nauczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zająć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr 52, poz. 550).

 

   § 5. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania
i wypłacania:

1)            dodatku motywacyjnego;

2)            dodatku za wysługę lat;

3)            dodatku funkcyjnego;

4)                  dodatku za warunki pracy;

5)            dodatku wiejskiego;
6)
  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

7)   wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe;

 8)  nagród ze specjalnego funduszu nagród;

   9)  dodatku mieszkaniowego;

1o)  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

   § 6. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych

osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)   uzyskanie  przez   uczniów,   z   uwzględnieniem   ich   możliwości i pracy nauczyciela,

co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.;

2)    umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami;

3)    pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

4)    posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5)    systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków;

6)    podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;

7)    wzbogacenie własnego warsztatu pracy;

8)    dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych;

9)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;

10)  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

11)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

12)  zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:

a)     udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b)     udział w pracach komisji przedmiotowych i innych;

c)     opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d)     prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego   doskonalenia   zawodowego nauczycieli;

e)     aktywny  udział  w realizowaniu  innych zadań  statutowych szkoły.

     2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1 podstawą ustalenia dodatku motywacyjnego jest również stopień realizacji zadań takich jak:

1)     diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem;

2)     prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych przy warsztacie pracy;

3)     organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych;

4)     prowadzenie warsztatów metodycznych;

5)     współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (WOM, KO, MEN);

6)     opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych;

7)     upowszechnianie innowacji metodycznych;

8)     organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli;

9)     prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynienie się do ich wzbogacania;

10)  podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju;

11) prowadzenie   dokumentacji   pracy  wymaganej   przez   dyrektora WOM;

12)  koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego doradców metodycznych (koordynatorzy);

13)  wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

   3.  O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkól decydują w szczególności   

następujące kryteria:

1)   umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):

a)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe;

b)    pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły;

c)    podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie   gwarantującym  optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2)   sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły (placówki):

a)    dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b)    podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

c)    polityka kadrowa;

d)    organizowanie konferencji szkoleniowych;

e)    współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;

f)     podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3)   wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, przedszkola:

a)     osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, 

    województwa, kraju;

b)     poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich; innowacji
    i eksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznych;

c)     dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych   problemów  

     wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających

     zagrożeniom społecznym;

d)   stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów;

e)   obecność szkól w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
i przeglądach organizowanych przy współpracy
z instytucjami społeczno - kulturalnymi;

f)    konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

 

   § 7. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla, nauczyciela - w wysokości 5% średniego wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli, a dla dyrektorów 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów, dla wicedyrektorów 20% wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów.

 

   § 8. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu
o kryteria określone w § 5 w wysokości
do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

   2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany dwa razy w roku na

okres 6 miesięcy.

   3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje burmistrz dwa razy w roku na

okres 6 miesięcy w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

 

 

   §   9.   1.  Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku

szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.

   2.  Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela   godzin

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:

1)   urlopie dla poratowania zdrowia;

2)   zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.

   3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie

przysługuje w okresie:

1) przebywania na urlopie zdrowotnym;

2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.

 

   § 10. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat  w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje

dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia

etat.

   2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny

ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po    zasięgnięciu opinii

dyrektora szkoły poprzedniej.

 

   § 11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III.  DODATEK  ZA  WYSŁUGĘ  LAT

 

   §  12.   1. Wysokość oraz warunki nabywania przez  nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. l Karty Nauczyciela oraz  § 5   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 3 ust. l Regulaminu.

   2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do
dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;

         3)  dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie

    przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecności
          w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa lub konieczności

          sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel

          otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

  

§ 13. 1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół,  przedszkola  przyznaje burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola.

   2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły, przedszkola przyznaje się za:
 
1)  warunki organizacyjne, m.in.:

a)    liczbę oddziałów;

b)    liczbę zastępców;

c)    zmianowość;

d)    liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła.

    2)  efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:

       a)  racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi;

       b)  prawidłowo prowadzoną politykę kadrową;

       c)  umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły;

      d)  prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów;       

            dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

       e)  przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

       f)   sprawne organizowanie pracy szkoły, współpracy z rodzicami, z organem

             prowadzącym i innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi w gminie.

       3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:

 a)  wyniki klasyfikacji rocznej;

 b)  wyniki egzaminów;

       c)  osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

 

   § 14.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dyrektora przedszkola albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie

szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości określonej na podstawie liczby

oddziałów w niżej podanej tabeli. Przy braku zastrzeżeń do efektywności

funkcjonowania szkoły oraz wyników nauczania i wychowania wysokość przyznanego

dodatku winna być zbliżona do górnej granicy danego przedziału odpowiadającego

liczbie oddziałów w placówce.

 

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko  kierownicze

Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola:

a)    dyrektor przedszkola do 3 oddziałów

b)    dyrektor przedszkola powyżej 3 oddziałów

c)    wicedyrektor

 

180 – 300

240 – 450

140 – 300

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

a)    dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

-       do 10 oddziałów

-       od 11 do 20 oddziałów

-       powyżej 20 oddziałów

b)   wicedyrektor szkoły (zespołu)

 

 

240 – 450

400 – 750

   500 – 1.000

200 – 550

3.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

 

60 – 300

 

   2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, przedszkola tub powierzono te obowiązki w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

   3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

      1) sprawowania funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego w wysokości

     30 zł;

       2) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta w wysokości

     100 – 200 zł;

 3) powierzenie wychowawstwa klasy, oddziału przedszkolnego lub zerowego,
           w wysokości  35 – 40 zł.

   4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala dla dyrektorów burmistrz, a dla wicedyrektorów  oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły uwzględniając między innymi  wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, liczbę uczniów w oddziałach.

 

 

   § 15. 1. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

   2.  Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie

stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

   3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

   4. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdą pełnioną w placówce funkcję wymienioną
w § 14 ust. 3.

   5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

w okresie urlopu dla poratowania zdrowia w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

   6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi lub pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

 

V. DODATEK ZA PRACĘ W WARUNKACH TRUDNYCH  I  UCIĄŻLIWYCH

 

   § 16. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.

   2. Za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

     1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo

         w stopniu głębokim;

     2) nauczania indywidualnego dziecka;

     3) zajęć dydaktycznych w klasach specjalnych.

   3. Dodatek za warunki pracy przysługuje:

     1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą

         upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości do 30%  wynagrodzenia

         zasadniczego – za trudne i uciążliwe warunki pracy;

     2) nauczycielom, prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka – do 20% wynagrodzenia

          zasadniczego -  za trudne warunki pracy;

     3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach specjalnych lub wychowawcom

         w klasach, w których ponad 50% uczniów posiada orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia

         specjalnego – do 20% wynagrodzenia zasadniczego – za trudne warunki pracy.

   4. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,

z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

   5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

   6. Dodatek wypłaca się proporcjonalnej wysokości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

   7. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych warunkach ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

   8. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.

  

   §17. 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki

pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

   2. W   razie   zbiegu   tytułów   do   dodatku   za   pracą   w   warunkach szkodliwych
i do dodatku za trudne albo uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.

   3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje  dyrektor  szkoły  (placówki), a dla dyrektora – organ prowadzący: burmistrz.

   4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

   § 18. 1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć wymienionych w § 16 ust. 2 pkt 1 – 3, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których

  rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. W sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
  u  osób w wieku od 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania   

  stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku

    życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa              

    w  § 32  ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 

    2003r.   w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr  

    139,  poz. 1328);

2) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi 

 umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko
    z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie

    wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub

   znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu  nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę

   - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.

   2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyższeniu,
w przypadku gdy nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin.

  3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

   § 19. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznana nauczycielowi  stawkę    wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz  doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez  miesięczną  liczbę godzin   tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć    dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

   2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za  godzinę doraźnego zastępstwa   oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi  stawkę  wynagrodzenia zasadniczego     (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa    odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla  zdrowia)   przez   miesięczną   liczbę   godzin realizowanego wymiaru zajęć.

   3. Miesięczną    liczbę    godzin    obowiązkowego    lub    realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1  i 2, ustała się mnożąc  tygodniowy obowiązkowy lub  realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

   4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym wymiarze godzin określa się tygodniowy wymiar godzin proporcjonalnie do czasu pracy dla każdego stanowiska.

 

   § 20. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich realizować z  przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

        a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

        b) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy;

        c) choroby ucznia nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień;

        d) rekolekcjami traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

   2. Dla ustalenia wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których    przypadają  dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w    środku  tygodnia - za podstawę ustalenia  liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny   od   pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

   3.  Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas wycieczki trwającej przynajmniej tyle czasu, ile planowany w tym dniu czas pracy dydaktyczno-wychowawczej, zachowuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w tym dniu.

   4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

   § 21. Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych

miejscowości w ramach tzw. “Zielonych Szkół" przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za

10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

 

   § 22. 1. Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: 1,10 zł za godzinę dydaktyczną     realizowanego wymiaru zajęć naliczanego proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

   2. Dodatek, o którym mowa w ust. l przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Burmistrz na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż l rok.

   3. Dodatek ten nie przysługuje za czas nieobecności spowodowanej przerwami przewidzianymi przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 2 tygodnie.

   4. Nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy przysługuje dodatek

do wynagrodzenia w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

   5. Środki finansowe na wynagrodzenia nauczycieli, ujęte w ust. 1, zabezpiecza się w ramach odpisu na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

 

 

  § 23. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 22 ust. l, przewidziane  nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom   korzystającym ze zniżki godzin i doradcom metodycznym wypłaca się w takim stosunku, w     jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego             wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

 

   § 24. 1. Nauczyciele  mogą otrzymywać  nagrody ze  specjalnego  funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

   2. W budżecie organu prowadzącego Gminy Płoty tworzy się specjalny  fundusz nagród                                       w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego
i dyrektorów szkoły, z czego:

1)     80%   środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów;

2)     20%   środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

 

   § 25. Nagrody, o których mowa w § 24, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

 

   § 26. Nagroda, o której mowa w § 24, może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej  3 z następujących kryteriów:

1)  w okresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

      a)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach

           uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

b)      podejmuje działalność innowacyjną w  zakresie  wdrażania nowatorskich metod nauczania
     i wychowania, opracowywania
autorskich programów i publikacji;

c)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału                       

     w zawodach II stopnia  (okręgowych)  lub  III  stopnia  (centralnych)  ogólnopolskich 

    olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w   

    konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich;

d)     posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 

    mającymi trudności w nauce;

e)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

f)       prowadzi znaczącą  działalność wychowawczą  w klasie lub szkole, w szczególności przez

   organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
    i spotkaniach;

g)     organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

h)  prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;

i)   osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2)   w zakresie pracy opiekuńczej:

a)     zapewnia  pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji    materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

b)     prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii  społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;

c)     organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia,       policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży;

d)     organizuje udział rodziców w  życiu szkoły lub placówki, rozwija formy     współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3)   w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a)   udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

b)   udzielaniu    aktywnej    pomocy    w    adaptacji    zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

4)  Listę nauczycieli, którym dyrektorzy przyznali nagrody, podaje się do wiadomości nauczycieli

     najpóźniej do dnia 10 października każdego roku w sposób zwyczajowo przyjęty w danej     

     szkole, z przytoczeniem krótkiego uzasadnienia.

 

   § 27. 1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku   nagrody:  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub

dyrektora szkoły.

   2.   Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody organu prowadzącego.

  3.  Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi  do150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 

DODATEK  MIESZKANIOWY

 

   § 28.1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska        nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

   2. Nauczycielowi, o którym mowa  w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem” w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc
w wysokości:

        1)            -           dla 1 osoby                 w kwocie        -           46 zł;

        2)            -           dla 2 osób                   w kwocie        -           61 zł;

        3)            -           dla 3 osób                   w kwocie        -           76 zł;

        4)            -           dla 4 osób i więcej      w kwocie        -           92 zł.

   3. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

-       współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem;

-       rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

-       pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły podstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

-       pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

-       dzieci niepełnosprawne nie posiadającego własnego źródła dochodu.

      O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa powyżej, nauczyciel 

      otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a

      dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. W przypadku nie

      powiadomienia dyrektora szkoły lub organu szkoły z zmianie liczby członków rodziny,

      nienależne pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

   4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

   5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez        niego lokalu mieszkalnego.

   6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym       złożono wniosek o jego przyznanie.

   7.   Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku z 

       ubezpieczenia społecznego;

  2)  odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej      

       służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy nauczycielem powołanym do służby 

       zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 

       końca okresu, na który umowa ta została zawarta;

 3)  korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

   8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub wspólny wniosek       nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 28 ust. 1.

   9. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

   10.  Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz.

INNE  ŚWIADCZENIA

 

   § 29. 1. Za wieloletnią pracę nauczyciel, otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1)  za 20 lat pracy    -                     75 % wynagrodzenia miesięcznego;

      2)  za 25 lat pracy -                   100 % wynagrodzenia miesięcznego;

      3)  za 30 lat pracy -                  150 % wynagrodzenia miesięcznego;

      4)  za 35 lat pracy -                  200 % wynagrodzenia miesięcznego;

      5)  za 40 lat pracy -                  250 % wynagrodzenia miesięcznego.

  2.Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty wypłaca się jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6 - miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

   3. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z 1997 r., Nr 110,  poz. 1255 z 1999 r., Nr 15, poz. 148 z 2003 r. oraz Nr 156, poz. 1641 z 2004 r.).

 

   § 30. l . Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia     podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do      zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

   2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje      nauczycielowi w okresie roku licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

   3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkole może zwolnić nauczyciela w całości lub części z obowiązku zwrotu zasiłku.

 

   § 31. 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników  państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt l lit. a i art. 6 ust. l pkt 2 ustawy             o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.

   2. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. l,  wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku.

   3. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

   4. Odpisy, o których mowa w ust. l  i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

 

   § 32. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

   § 33. Za każdą godzinę w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia
zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art. 151 § l Kodeksu pracy.

 

   § 34. Nauczycielowi zobowiązanemu do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:

1)     dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej
    8 godzin;

2)     korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy,  

     przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek;

3)     równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.

 

   § 35. 1. Nauczycielowi  zatrudnionemu w szkole, w której praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, który realizuje zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela, za wszystkie godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, płatne jak za godziny ponadwymiarowe.

      2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole nie wymienionej w ust. l, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje  odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

   § 36. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki   wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za  wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej
wysokości bez względu na wymiar zajęć.

   2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej   urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn.zm).

 

 § 37. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy a także za inne okresy,
za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

   2. Stawkę za l dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. L  ustala się  dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

   3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. l, oblicza się mnożąc liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

 

  § 38.  W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

   § 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

   § 40. Traci moc uchwała Nr IV/23/2007  Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 stycznia 2007 r.

 

   § 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

 

                                                          

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Rady

 

                                                                                                    Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2009 08:03