Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XLVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r.

P R O T O K Ó Ł   Nr XLVII

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 9.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Sprawy regulaminowe

      a)  otwarcie posiedzenia,

            b)  stwierdzenie quorum,

            c)  przyjęcie porządku obrad,

             d)  przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,

e) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

f) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami

 1. Złożenie ślubowania przez sołtysa sołectwa Wicimice.
 2. Przyjęcie informacji w sprawie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/308/2018 w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie 0001 m. Płoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jasina otworzył XLVII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Burmistrza Mariana Malińskiego, Wiceburmistrza Sławomira Nowaka, kierowników jednostek podległych oraz przybyłych gości. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Burmistrz M. Maliński wyjaśnił, że w dniu wczorajszym odbyła się Sesja Rady Powiatu i poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po pkt. nr 7 następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem.”.

 - Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno”. 

 - Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”

 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze.

 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie.

 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach.

 

Radny Jarosław Krześniak złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. nr 5 dotyczącego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”.

Przewodniczący poddał w/w wniosek pod głosowanie.

- 2 radnych „za” wycofaniem w/w punktu z porządku obrad,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania,

- 6 radnych „przeciw” wycofaniu w/w punktu z porządku obrad.

Radni większością głosów odrzucili wniosek Radnego J. Krześniaka.

 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zmian jakie zostały przedstawione.


Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Następnie Burmistrz Płotów Pan Marian Maliński przedstawił informację
 z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Przewodniczący P. Jasina przedstawił informację z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do pkt 2:

 

Przewodniczący podziękował za dotychczasową współpracę rezygnującemu Sołtysowi sołectwa Wicimice Panu Piotrowi Klimkowskiemu i poprosił o złożenie ślubowania nowo wybranego sołtysa sołectwa Wicimice Panią Grażynę Motłoch. Następnie Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
 i jej mieszkańców”.

 

Pani Grażyna Motłoch odpowiedziała „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym wręczyli kwiaty oraz list gratulacyjny nowo wybranemu sołtysowi.

 

Przystąpiono do pkt 3

 

Przewodniczący Komisji Oświaty oznajmił, iż komisja oświaty pozytywnie opiniuje przygotowanie placówek oświatowych  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

Burmistrz oznajmił, że został zorganizowany zarówno transport dzieci z miejscowości wiejskich do placówek oświatowych jaki i dożywianie.

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/308/2018 w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.


 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9  radnych  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 5:

Wiceburmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały odnośnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Bądkowo” był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Nadmienił, że opracowanie w/w planu miało na celu ograniczenie hodowli o charakterze przemysłowym.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 6  radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania,

- 2 radnych „przeciw”.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie 0001 m. Płoty.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019. Wyjaśnił, że do projekt uchwały został uzupełniony o zapis dotyczący rewitalizacji obszarów wiejskich, zgodnie z wnioskiem złożonym na wspólnym posiedzeniu komisji przez radnego Józefa Malinowskiego.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Pan Stanisław Rusin (godz. 1105).

 

Przystąpiono do pkt 8:

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska
do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem”.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9:

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno”. 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 10:

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach”. 

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11:

 

Burmistrz oznajmił, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w ramach tzw. funduszu solidarności przekazał wiejskim jednostką OSP dofinansowanie na zakup sprzętu. Wyjaśnił, iż gmina postanowiła również wspomóc wiejskie jednostki OSP i dołożyć  brakujące środki finansowe, aby jednostki były dobrze przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 12:

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 13:

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 14:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 7 radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością głosów  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 15:

 

Wiceburmistrz  przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 r.

Radny Jarosław Krześniak zapytał z jakich źródeł finansowany jest deficyt?

Burmistrz wyjaśnił, że deficyt jest finansowany z pożyczki i kredytu. Nadmienił, iż wynika on z tego, że gmina musi zaangażować środki własne na zadania inwestycyjne, które są w realizacji, ponieważ dotacje są przyznawane dopiero po zakończeniu inwestycji.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 8 radnych w głosowaniu jawnym

- 7 radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością głosów  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 16:

 

Prezes Klubu Sportowego „Polonia” Płoty Pan Grzegorz Ratajczyk podziękował Wysokiej Radzie oraz Burmistrzowi za okazaną pomoc oraz za środki finansowe przekazane na krzewienie kultury fizycznej i sportu w naszej Gminie.

Burmistrz poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Sportu o zorganizowanie spotkania na, którym wręczone zostałyby wyróżnienia dla najbardziej wyróżniających się sportowców  naszej Gminy  zarówno z klubu sportowego „Polonia” Płoty jak również klubu sportowego „Mokasyn”.

Prezes Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płotach Pan Franciszek Gródecki poprosił Burmistrza o zorganizowanie przed końcem kadencji spotkania z jej członkami.

Radny J. Krześniak złożył wniosek o usunięcie połamanego drzewa znajdującego
się po stronie szkoły  w miejscowości Mechowo, które uszkodziło ogrodzenie.

Radny Jerzy Nowicki zapytał, czy to prawda, że powiat planuje budowę chodnika wzdłuż
ul. Kolejowej i czy ta budowa obejmie również miejsca parkingowe.

Burmistrz potwierdził w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 17:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym za udział w XLVII  posiedzeniu sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin             

Protokołowała:

Beata Krzywda

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2018 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2018 14:49