Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019

Uchwała Nr XLVII/315/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 2 pkt 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2019 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

1. Inwestycje:

a) rozbudowa i modernizacja systemu dróg i ulic gminnych w Gminie Płoty,

b) uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną,

c) budowa terenów rekreacyjnych, sportowych, przystani kajakowych, tras rowerowych na terenie gminy Płoty ,

d) rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Miasta i Gminy Płoty,

e) kontynuacja budowy Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach,

f) informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach,

g) realizacja III etapu programów budowy świetlic oraz boisk na terenie wiejskim Gminy Płoty,

h) realizacja III etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i Gminy Płoty,

i) modernizacja gminnych obiektów oświatowych,

j) budowa monitoringu na terenie miasta Płoty,

k) realizacja programu, pn. „Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym”,

l) przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty,

m) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Płoty,

n) budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej,

o) realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji.

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty – według potrzeb.

3. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.

4. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki budżetu Gminy.

5. Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach i innych jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.

§ 2. Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.

1. W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:

a) wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych,

b) subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,

c) dotacji na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

2. W zakresie wydatków budżetowych:

a) projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:

- finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa,

b) przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2018 r. nie mniej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,

c) wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2018 10:53