Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo"

Uchwała Nr XLVII/313/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2016 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami: Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r.,
Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia
2016 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo", obejmujący zwartą zabudowę wsi wraz z przyległościami, określoną na rysunku planu.

2. Przedmiotem planu są tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej - usługi kultu religijnego, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych, usług sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, cmentarza, rolnicze, infrastruktury technicznej - wodociągi, infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, drogi publicznej klasy zbiorczej, dróg publicznych klasy dojazdowej, dróg wewnętrznych.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu:

a) w skali 1 : 1 000, obejmujący zabudowaną część wsi - stanowiący załącznik nr 1a,

b) w skali 1 : 2 000, obejmujący grunty bezpośrednio przyległe do zabudowanej część wsi - stanowiący załącznik nr 1b,

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

  

4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

1) granicę obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne;

4) strefę ochrony konserwatorskiej „B”;

5) strefę ochrony konserwatorskiej „K”;

6) strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej „WIII”;

7) budynki objęte ochroną konserwatorską na mocy planu.

5. Ustala się podział obszaru, o którym mowa § 1 ust. 1 na następujące tereny:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: A-3.MN, A-6.MN, A-8.MN,
A-13.MN, A-15.MN, A-16.MN, A-17.MN, o powierzchni odpowiednio: 0,52 ha, 0,37 ha, 0,20 ha,
1,31 ha, 0,25 ha, 0,61 ha i 0,50 ha;

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem A-14.MW, o powierzchni 0,58 ha;

3) zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem A-2.U,MN, o powierzchni 1,39 ha;

4) zabudowy usługowej - usługi kultu religijnego, oznaczony symbolem A-5.UK, o powierzchni 0,29 ha;

5) obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych, oznaczone symbolami: A-1.RU, A-9.RU o powierzchni odpowiednio: 2,24 ha, 0,85 ha;

6) usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem A-11.US, o powierzchni 0,37 ha;

7) zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: A-7.ZP, B-5.ZP, o powierzchni odpowiednio: 0,05 ha, 1,18 ha;

8) cmentarza, oznaczony symbolem A-10.ZC, o powierzchni 0,32 ha;

9) rolnicze, oznaczone symbolami: B-1.R, B-2.R, B-3.R, B-4.R, o powierzchni odpowiednio: 27,83 ha, 2,07 ha, 7,98 ha i 9,89 ha;

10) infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczony symbolem A-4.W, o powierzchni 0,30 ha;

11) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem A-12.E, o powierzchni
0,006 ha;

12) drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KD-Z, o powierzchni 1,11 ha;

13) dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: KD-D, B-6.KD-D, o powierzchni odpowiednio: 0,49 ha, 0,48 ha;

14) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: A-18.KD-W, A-19.KD-W, A-20.KD-W, o powierzchni odpowiednio: 0,40 ha, 0,26 ha i 0,09 ha.

  

6. Tereny, o których mowa w ust. 5, oznaczono symbolami literowo - liczbowymi, gdzie pierwsza litera (A) albo (B) wskazuje odpowiednio na załącznik nr 1a albo załącznik nr 1b, na których oznaczono te tereny, a następująca dalej liczba jest numerem porządkowym, wyróżniającym teren spośród innych w ramach danego załącznika, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

7. Tereny: KD-Z, KD-D, o których mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 12 i w ust. 5 pkt 13, oznaczono jednocześnie na załączniku nr 1a i załączniku nr 1b.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, oznaczoną symbolem i określoną na rysunku planu, dla której sformułowano jednolite zapisy ustaleń szczegółowych;

2) linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linię, wyznaczającą ściśle określoną odległość budynków od linii rozgraniczających, przy czym:

a) dopuszcza się lokalizację części budynków w większej odległości od linii rozgraniczającej, jednakże na długości nie większej niż 25% długości danej elewacji,

b) mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wejściowe o wysięgu nie większym niż 1,5 m, a także: gzyms, okap dachu, rynna, ocieplenie oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 0,5 m;

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynków, wiat i altan od linii rozgraniczających, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak: balkon, wykusz, schody wejściowe o wysięgu nie większym niż 1,5 m, a także: gzyms, okap dachu, rynna, ocieplenie oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 0,5 m;

4) działce niesamodzielnej - należy przez to rozumieć działkę gruntu przeznaczoną do wspólnego zagospodarowania z dwoma lub większą liczbą działek budowlanych, wykorzystywaną między innymi na potrzeby lokalizacji: zieleni, miejsc rekreacji codziennej, stanowisk postojowych, budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych, a także miejsc gromadzenia odpadów stałych, dojść lub dojazdów;

5) budynku mieszkalno-usługowym - należy przez to rozumieć budynek, który posiada jeden lokal mieszkalny, a część usługowa zajmuje więcej niż 30% powierzchni całkowitej takiego budynku;

6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość obiektów budowlanych liczoną:

a) dla budynków - zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dla obiektów budowlanych innych niż budynki - od poziomu najniżej położonego przyległego gruntu lub urządzonej powierzchni do najwyżej położonego elementu konstrukcji lub górnej powierzchni przekrycia;

7) istniejącym zagospodarowaniu, istniejących budynkach, obiektach, powierzchni zabudowy itd. - należy przez to rozumieć stan faktyczny na dzień uchwalenia planu.

  

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

 

Rozdział 2.
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

   

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się wszelkie obiekty stanowiące uzupełnienie lub wzbogacające zagospodarowanie terenu, w tym między innymi obiekty małej architektury, altany, wiaty, obiekty infrastruktury technicznej itp., dla których dopuszcza się kształtowanie parametrów w sposób dowolny, jednakże obiekty takie nie mogą mieć charakteru dominującego, z zastrzeżeniem:

a) § 7 pkt 5,

b) ustaleń szczegółowych dla terenów infrastruktury technicznej (W) i (E),

oraz pod warunkiem, że obiekty te nie będą uniemożliwiały realizacji zabudowy i zagospodarowania zgodnych z przeznaczeniem określonym w ustaleniach szczegółowych;

2) na każdym terenie dopuszcza się, pod warunkiem, o którym mowa w pkt 1, wszelkie obiekty
i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, w tym między innymi służące obronie cywilnej, ratownictwu, bezpieczeństwu, gospodarce komunalnej itp.;

3) nakaz lokalizacji budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych, wiat i altan
w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii zabudowy obowiązującej,

4) na terenach zieleni urządzonej (ZP) i cmentarza (ZC) dopuszcza się lokalizację wiat i altan
w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej;

5) dopuszcza się lokalizację drugiego lub kolejnego budynku mieszkalnego na działce budowlanej
w odległości większej niż wskazuje na to obowiązująca linia zabudowy;

6) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków przed linią zabudowy z zakazem ich rozbudowy poza tą linię;

7) w przypadku braku linii zabudowy dla działek budowlanych i wydzielenia dojazdów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 5 m od tych dojazdów;

8) dopuszcza się zachowanie w istniejących budynkach takich parametrów jak: wysokość, liczba kondygnacji, geometria dachu, innych niż określone w ustaleniach szczegółowych;

9) dopuszcza się zachowanie innego niż ustalone planem przeznaczenia istniejących budynków również w przypadku ich przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy,

10) dopuszcza się zwiększenie kąta nachylenia połaci dachowych do 70º w przypadku realizacji dachów mansardowych;

11) dopuszcza się dowolną geometrię zadaszeń drzwi wejściowych, wykuszy, tarasów itp.;

12) dopuszcza się dowolną geometrię dachów lub przekrycia obiektów infrastruktury technicznej lub obiektów, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem terenów infrastruktury technicznej (W) i (E);

13) dopuszcza się stosowanie innych parametrów dotyczących powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej, niż określono w ustaleniach szczegółowych, jedynie w przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie uniemożliwia ich zapewnienie;

14) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego dla działek budowlanych przeznaczonych na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej lub obiektów, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem terenów infrastruktury technicznej (W) i (E);

15) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników minimalnej intensywności zabudowy
z uwzględnieniem wskaźników maksymalnych, określonych w ustaleniach szczegółowych,
z zastrzeżeniem pkt 16;

16) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy w przypadku działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej lub na cele,
o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem terenów infrastruktury technicznej (W) i (E);

17) wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i intensywności zabudowy dla działek budowlanych, stosuje się analogicznie w odniesieniu do działek niesamodzielnych;

18) dopuszcza się altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów
nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 20;

19) dopuszcza się wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów
nie może przekroczyć dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 20;

20) ograniczenia, o których mowa w pkt 18 i 19 dotyczą wyłącznie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (U,MN).

  

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:                           

1) zakaz, prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji magazynów i składów substancji niebezpiecznych, zaliczanych, zgodnie
z przepisami odrębnymi do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;

3) różnicuje się rodzaje terenów podlegające ochronie przed hałasem, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (U,MN),

b) pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),

c) pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: tereny zieleni urządzonej (ZP), teren sportu i rekreacji (US).

§ 5. 1. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się ochronę podwórza folwarcznego i budynków gospodarczych w formie strefy ochrony konserwatorskiej „B” - układów przestrzennych, określonej na rysunku planu, dla której obowiązuje:

a) zachowanie historycznego układu zabudowy i podwórza,

b) zachowanie lub odtworzenie historycznej zabudowy lub wykorzystanie fundamentów, fragmentów ścian, w przypadku lokalizacji nowej zabudowy,

c) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły,

d) możliwość rozbiórki lub przebudowy obiektów dysharmonizujących,

e) możliwość rekonstrukcji nieistniejącej zabudowy lub zaznaczenie jej śladów;

2) ustala się ochronę cmentarza ewangelickiego w formie strefy ochrony konserwatorskiej „K”, określonej na rysunku planu, dla której obowiązuje:

a) zachowanie lub odtwarzanie historycznych założeń zieleni, układu kwater i ciągów komunikacyjnych,

b) zachowanie lub odtwarzanie zabytków sepulkralnych,

c) zakaz przekształcania rzeźby terenu, z wyłączeniem zabiegów konserwatorskich, lub działań rekultywacyjnych elementów zniszczonych,

d) możliwość wprowadzenia elementów krajobrazowych podnoszących wartości estetyczne,

e) możliwość wprowadzenia funkcji ogólnospołecznych;

3) ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych nr ew. AZP 21-13/10, 21-13/11, 21-13/12) w formie stref „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, określonych na rysunku planu, dla których, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi
z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

4) ustala się ochronę budynków objętych ochroną konserwatorską na mocy planu, określonych na rysunku planu, dla których obowiązuje:

a) nakaz prowadzenia prac budowlanych przy maksymalnym zachowaniu substancji obiektu,

b) zakaz nadbudowy i rozbudowy,

c) nakaz zachowania liczby kondygnacji i geometrii dachów,

d) zakaz przebudowy elewacji, polegającej na likwidacji detalu architektonicznego, wprowadzeniu dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych oraz na zmianie ich pierwotnych wielkości,

e) nakaz zachowania tradycyjnych proporcji otworów i form opasek okiennych zgodnych
z oryginalnym stylem architektonicznym budynku,

f) zakaz pokrywania elewacji płytkami ceramicznymi lub innym materiałem dysharmonizującym,

g) zakaz tynkowania nieotynkowanych elewacji,

h) zakaz tynkowania, ocieplania i przesłaniania kamiennych cokołów,

i) zakaz ocieplania elewacji,

j) nakaz stosowania jednolitej kolorystyki stolarki okiennej,

k) nakaz zachowania oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, zaś w przypadku konieczności jej wymiany, nowa powinna nawiązywać kompozycją, proporcją, podziałem i dekoracją snycerską do oryginalnej; należy przywracać stolarkę na wzór oryginalnej, a w przypadku jej braku - analogicznie do oryginalnej stolarki zachowanej w innych budynkach lub na podstawie materiałów ikonograficznych,

l) nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub stosowanie materiałów zgodnych
z oryginalnymi wzorcami,

m) dopuszcza się dodatkowe doświetlanie poddaszy poprzez wprowadzenie okien połaciowych, przy czym:

- łączna powierzchnia tych okien nie może być większa niż 10% powierzchni połaci dachu,
na której będą umieszczone,

- rozmieszczenie okien musi być podporządkowane osiom kompozycji elewacji,
w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych,

n) zakaz montażu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych.

2. Na rysunku planu oznaczono budynek kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz
z otoczeniem - cmentarzem przykościelnym (wpisane do rejestru zabytków dnia 12 grudnia 2007 r. pod numerem 333) objęte ochroną na mocy przepisów odrębnych w formie strefy ochrony konserwatorskiej A.

 

§ 6. 1. Ustalenia w zakresie zasad podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych; jeżeli takich zasad nie określono - przyjmuje się minimalną powierzchnię takich działek równą powierzchni danego terenu, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane o powierzchni mniejszej niż określone
w ustaleniach szczegółowych albo mniejszych od powierzchni danego terenu, w przypadkach:

a) przeznaczenia ich na cele, o których mowa w § 3 pkt 2,

b) przeznaczenia ich na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, przy czym powierzchnia wydzielonej działki budowlanej nie może być większa niż 0,01 ha w obrębie danego terenu;

3) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych, w tym dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 8 m, umożliwiających skomunikowanie działek budowlanych z drogą publiczną.

  

2. Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości:

1) nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się przeprowadzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, postępowania scalenia
i podziału nieruchomości przy zapewnieniu:

a) parametrów wielkościowych działki odpowiadających wielkościom działek określonych
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, z uwzględnieniem ust. 1,

b) minimalnej szerokości frontu działki - 18 m, z wyłączeniem działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, dojazdy lub na cele, o których mowa w § 3 ust. 2,

c) wartości kąta zawartego pomiędzy granicami działki dochodzącymi do terenów dróg lub działki stanowiącej dojazd a krawędzią tej drogi lub dojazdu, mieszczącego w przedziale
60 - 120°.

   

§ 7. Ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu:   

1) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych, w tym między innymi z: przebiegu sieci infrastruktury technicznej, występowania trudnych warunków gruntowo-wodnych;

2) zakaz lokalizacji:

a) punktów do zbierania lub przeładunku odpadów,

b) usług handlu hurtowego,

c) stacji: obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego lub rolniczego albo środków transportu,
w tym myjni,

d) stacji paliw gazu płynnego;

3) zakaz prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich, lub lokalizacji obiektów do tego służących, chyba, że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej;

4) zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych;

5) zakaz lokalizacji masztów, anten i innych budowli, których wysokość przekracza 20 m,
z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej, obiektów,
o których mowa w § 3 pkt 2 oraz linii elektroenergetycznych;

6) zakaz dokonywania wszelkich inwestycji oraz zmiany ukształtowania terenu, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia sprawności pracy urządzeń melioracyjnych, przy czym dopuszcza się zastosowanie rozwiązań alternatywnych (w zakresie zmiany systemu), jedynie w przypadku, kiedy takie działanie nie spowoduje zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

  

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1) zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem poprzez tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych oraz dojazdy;

2) zapewnienie powiązań terenów dróg z drogami położonymi poza obszarem objętym planem zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

3) parkowanie pojazdów na terenach dróg publicznych i wewnętrznych, a także na innych terenach,
w szczególności, w przypadkach, o których mowa w pkt 4, 5 i 6;

4) na potrzeby nowych budynków: mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych oraz
w przypadku nadbudowy i rozbudowy takich budynków, o ile prowadzi  to do wyodrębnienia nowych lokali mieszalnych lub usługowych, lub powiększenia istniejących powierzchni usług, należy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe:

a) na lokal mieszkalny,

b) na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług handlu,

c) na każde rozpoczęte 60 m2 powierzchni usług innych niż handel;

5) na potrzeby nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowe, które nie wymagają budynków, należy zagwarantować co najmniej dwa stanowiska postojowe;

6) na potrzeby nieruchomości wykorzystywanych do obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych należy zagwarantować co najmniej cztery stanowiska postojowe;

7) na potrzeby nowych budynków lub w przypadku podjęcia robót budowlanych, o których mowa
w pkt 4, należy zagwarantować co najmniej jedno stanowisko postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe na każde rozpoczęte 500 m2 powierzchni usług w budynkach
o powierzchni usług większej niż 300 m2;

8) stanowiska postojowe mogą znajdować się w budynkach: mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych, garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych lub na terenie działek budowlanych poza budynkami;

9) stanowiska postojowe w budynkach, o których mowa w pkt 8 winny znajdować się w poziomach: kondygnacji podziemnych, pierwszej kondygnacji nadziemnej;

10) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 7 należy sytuować w sposób zapewniający optymalny dostęp do budynków;

11) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

12) odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemem kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 13;

13) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych powierzchniowo lub systemem kanalizacji deszczowej;

14) obowiązek podczyszczenia wód odciekowych oraz wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych, kierowanych do systemów kanalizacji do parametrów określonych
w przepisach odrębnych;

15) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł indywidualnych - wyłącznie paneli fotowoltaicznych;

16) zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub średniego ciśnienia, lub ze źródeł indywidualnych;

17) wykorzystywanie do celów grzewczych gazu ziemnego, pomp ciepła, oleju, energii słonecznej lub energii elektrycznej; dopuszcza się wykorzystywanie wysokosprawnych i ekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe, stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów
i pyłów;

18) zaopatrzenie w łącza telefoniczne, telewizji kablowej i inne, w zależności od potrzeb;

19) dopuszcza się dowolne kształtowanie parametrów technicznych infrastruktury, jej budowę, przebudowę i rozbudowę oraz zmiany kierunków obsługi terenów;

20) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach dróg, a w uzasadnionych przypadkach na innych terenach, jednakże tylko wówczas gdy nie będzie to powodować potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

  

§ 9. Przeznacza się na cel publiczny tereny dróg publicznych, zieleni urządzonej i cmentarza.                           

§ 10. Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów - dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych oraz tymczasowe zagospodarowanie
i urządzenie terenów, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 11. Z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu,
nie ustala się stawek procentowych do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073,
z późn. zm.) z wyłączeniem przypadków, o których mowa w rozdziale 3a.

Rozdział 3a.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENITERENY OZNACZONE SYMBOLEM LITEROWYM (A)

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-1.RU:

1) przeznaczenie - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,30 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki gospodarstw rolnych, budynki magazynowe dla działalności rolniczej; obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów do prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich
oraz zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, w tym w zabudowie zagrodowej,

b) wysokość budynków - do 15 m,

c) liczba kondygnacji nadziemnych - do dwóch, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu -
w przypadku budynków o liczbie dwóch kondygnacji nadziemnych,

d) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 55? lub mniejszym, z zastrzeżeniem tiret drugie,

- dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 25? lub mniejszym,
o których mowa w lit. b,

e) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna intensywność zabudowy - 0,60,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu, przy czym zakazuje się lokalizacji budowli rolniczych przed linią zabudowy;

i) dopuszcza się prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich wyłącznie w istniejących obiektach bez możliwości ich rozbudowy lub nadbudowy,

j) nakaz odizolowania budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych, od terenów przyległych, pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10% - w odniesieniu do części działki ewidencyjnej nr 5/25 obręb 0010.

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-2.U,MN:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,20 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki usługowe,

b) dopuszcza się:

- przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego lub zmianę jego przeznaczenia na budynek mieszkalno-usługowy, albo

- budowę jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalno-usługowego - wyłącznie
w przypadku rozbiórki istniejącego - w granicach działki budowlanej, na której taki budynek był zlokalizowany,

c) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a i b, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a lub b,

d) wysokość budynków:

- budynki, o których mowa w lit. a i b - do 12 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

e) liczba kondygnacji:

- budynki, o których mowa w lit. a i b - do trzech kondygnacji nadziemnych,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

f) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym,

g) powierzchnia zabudowy - do 20% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna intensywność zabudowy - 0,80,

i) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej,

j) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

k) budynek mieszkalny albo mieszkalno-usługowy winien być lokalizowany w odległości
nie mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczającej z terenem A-1.RU;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10%.

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-3.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,13 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) budynek dawnej rządcówki (obecnie budynek mieszkalny), określony na rysunku planu, objęty ochroną konserwatorską na mocy planu - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 4,

d) dla budynków innych, niż wymieniony w lit. c, obowiązuje:

- wysokość budynków mieszkalnych - do 10 m,

- wysokość budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych - do 6 m,

- liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

- geometria dachów:

--dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, z zastrzeżeniem podwójne tiret drugie,

--dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

e) powierzchnia zabudowy - do 25% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna intensywność zabudowy - 0,50,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

i) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków mieszkalnych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicach działek budowlanych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

  

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-4.W:

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - wodociągi;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,09 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) teren obsługi systemu wodociągowego, w tym ujęcie wody wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a, budynki gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,

c) wysokość budynków - do 8 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

e) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym,

f) powierzchnia zabudowy - do 20% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna intensywność zabudowy - 0,20,

h) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

  

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-5.UK:

1) przeznaczenie - zabudowa usługowa - usługi kultu religijnego;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych; dopuszcza się zmianę przeznaczenia istniejącego budynku na budynek usług kultury,

b) część terenu, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 6 obręb 0010, określona na rysunku planu, położona w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” obszaru wpisanego do rejestru zabytków, pod numerem A-333 z dnia 12 grudnia 2007 r., obejmującego budynek kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z otoczeniem - cmentarzem przykościelnym - chroniona na podstawie przepisów odrębnych,

c) linie zabudowy obowiązujące - zgodnie z rysunkiem planu,

d) dla części terenu niewymienionej w lit. b obowiązuje:

- ochrona konserwatorska fragmentów kamiennego ogrodzenia, wykraczającego poza obszar wpisany do rejestru zabytków, polegająca na:

--nakazie prowadzenia prac budowlanych przy maksymalnym zachowaniu substancji obiektu,

--zakazie nadbudowy,

--zakazie tynkowania, pokrywania płytkami ceramicznymi lub innym materiałem dysharmonizującym,

- powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 10%;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

  

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-6.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,03 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne bliźniacze lub wolnostojące,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego
w lit. a,

c) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte,

- dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- kalenice główne budynków mieszkalnych winny być równoległe do obowiązujących linii zabudowy - w przypadku działek budowlanych na których wyznaczono takie linie,

- dachy budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej winny mieć ujednoliconą formę,

f) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

i) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10% - w odniesieniu do części działki ewidencyjnej nr 5/18 obręb 0010.

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-7.ZP:

1) przeznaczenie - zieleń urządzona;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) skwer, ciągi piesze, urządzenia sportowo-rekreacyjne,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 60%;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-8.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 0,04 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte,

- dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- kalenice główne budynków mieszkalnych winny być równoległe do obowiązujących linii zabudowy - w przypadku działek budowlanych na których wyznaczono takie linie,

- dachy budynków mieszkalnych zlokalizowane przy tej samej granicy działek budowlanych winny mieć ujednoliconą formę,

f) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

i) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków mieszkalnych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicach działek budowlanych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-9.RU:

1) przeznaczenie - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,30 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki gospodarstw rolnych, budynki magazynowe dla działalności rolniczej; zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, w tym w zabudowie zagrodowej,

b) wysokość budynków - do 15 m,

c) liczba kondygnacji nadziemnych - do dwóch, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu -
w przypadku budynków o liczbie dwóch kondygnacji nadziemnych,

d) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 55? lub mniejszym, z zastrzeżeniem tiret drugie,

- dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 25? lub mniejszym,
o których mowa w lit. b,

e) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu, przy czym zakazuje się lokalizacji budowli rolniczych przed linią zabudowy,

i) teren znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „B” - układów przestrzennych - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W.

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-10.ZC:

1) przeznaczenie - cmentarz;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) cmentarz ewangelicki (nieczynny) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „K” - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z.

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-11.US:

1) przeznaczenie - usługi sportu i rekreacji;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budowle i urządzenia sportowo-rekreacyjne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a, budynki gospodarcze, budynek usług kultury, budynek usług gastronomii, toaletę publiczną, pod warunkiem zlokalizowania dowolnego z obiektów wymienionych w lit. a,

c) wysokość budynków - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna,

e) geometria dachów - dachy dwu-  lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 25°- 45°,

f) powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna intensywność zabudowy - 0,25,

h) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 50%,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z lub KD-D.

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-12.E:

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obiekty infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

b) wysokość budynków - do 5 m,

c) liczba kondygnacji - jedna kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym,

e) powierzchnia zabudowy - do 100%,

f) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

g) powierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się,

h) dopuszcza się lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości
1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-D.

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-13.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,06 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte,

- dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- kalenice główne budynków mieszkalnych winny być równoległe do obowiązujących linii zabudowy - w przypadku działek budowlanych na których wyznaczono takie linie,

- dachy budynków mieszkalnych zlokalizowane przy tej samej granicy działek budowlanych winny mieć ujednoliconą formę,

f) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

h) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków mieszkalnych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicach działek budowlanych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu:

a) KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W, lub,

b) KD-D - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10% - w odniesieniu do części działki ewidencyjnej nr 11/51 obręb 0010.

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-14.MW:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,10 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne wielorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze winny być kształtowane w formie zabudowy szeregowej lub jako budynki garażowe wielostanowiskowe - składające się z co najmniej trzech stanowisk postojowych,

d) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

e) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

f) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym,

g) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna intensywność zabudowy - 0,90,

i) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej,

j) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-D - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W.

  

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-15.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,06 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych,

e) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym,

f) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

h) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-D - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W.

  

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-16.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,04 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego w lit. a,

c) wysokość budynków:

- budynki mieszkalne - do 10 m,

- budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze - do 6 m,

d) liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

e) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, lub dachy mansardowe,
z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte,

- dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

- kalenice główne budynków mieszkalnych winny być równoległe do obowiązujących linii zabudowy - w przypadku działek budowlanych na których wyznaczono takie linie,

- dachy budynków mieszkalnych zlokalizowane przy tej samej granicy działek budowlanych winny mieć ujednoliconą formę,

f) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalna intensywność zabudowy - 1,00,

i) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m od granic działek budowlanych albo bezpośrednio przy granicach,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków mieszkalnych ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicach działek budowlanych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10% - w odniesieniu do części działki ewidencyjnej nr 11/51 obręb 0010.

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-17.MN:

1) przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział na działki budowlane o powierzchni
nie mniejszej niż 0,09 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze, pod warunkiem zlokalizowania budynku wymienionego
w lit. a,

c) budynki dawnego zespołu szkolnego - szkoła (obecnie budynek mieszkalny) i budynek gospodarczy, określone na rysunku planu, objęte ochroną na mocy planu - obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

d) dla budynków innych, niż wymienione w lit. c, obowiązuje:

- wysokość budynków mieszkalnych - do 10 m,

- wysokość budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych - do 6 m,

    

- liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy czym druga kondygnacja
w poddaszu,

- geometria dachów:

--dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°, z zastrzeżeniem podwójne tiret drugie i trzecie,

--dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym na budynkach garażowych, gospodarczych i garażowo-gospodarczych,

--kalenice główne budynków mieszkalnych winny być równoległe do obowiązujących linii zabudowy - w przypadku działek budowlanych na których wyznaczono takie linie,

e) powierzchnia zabudowy - do 25% powierzchni działki budowlanej,

f) maksymalna intensywność zabudowy - 0,50,

g) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-20.KD-W;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10%, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej nr 12/1 obręb 0010.

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-18.KD-W:

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 5%,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna:

a) powiązania z ciągami komunikacyjnymi - z terenem KD-Z,

b) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - dla terenów: A-2.U,MN, A-3.MN, A-4.W, A-5.UK, A-6.MN, A-7.ZP, A-8.MN, A-9.RU, B-1.R.

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-19.KD-W:

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników,

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 5,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna:

a) powiązania z ciągami komunikacyjnymi - z terenami: KD-Z, KD-D,

b) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z lub KD-D - dla terenów: A-13.MN, A-14.MW, A-15.MN, A-16.MN, B-4.R, B-5.ZP.

   

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A-20.KD-W:

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników,

b) powierzchnia biologicznie czynna - nie wymaga się,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna:

a) powiązania z ciągami komunikacyjnymi - z terenem KD-Z,

b) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z - dla terenów: A-16.MN, A-17.MN, B-4.R, B-5.ZP.

   

Rozdział 3b.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENITERENY OZNACZONE SYMBOLEM LITEROWYM (B)

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-1.R:

1) przeznaczenie - teren rolniczy;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) grunty rolne - teren rolniczy bez prawa zabudowy, w tym z zakazem lokalizacji altan lub wiat,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 98% powierzchni działki gruntu,

c) dla części terenu, określonych na rysunku planu, znajdujących się w granicach dwóch stref ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII: nr ew. AZP 21-13/10, 21-13/11, obowiązują ustalenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu:

a) KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-18.KD-W, lub

b) B-6.KD-D.

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-2.R:

1) przeznaczenie - teren rolniczy;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) grunty rolne - teren rolniczy bez prawa zabudowy, w tym z zakazem lokalizacji altan lub wiat,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 98% powierzchni działki gruntu;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z lub B-6.KD-D.

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-3.R:

1) przeznaczenie - teren rolniczy;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) grunty rolne - teren rolniczy bez prawa zabudowy, w tym z zakazem lokalizacji altan lub wiat,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 98% powierzchni działki gruntu;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu KD-Z lub KD-D.

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-4.R:

1) przeznaczenie - teren rolniczy;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) grunty rolne - teren rolniczy bez prawa zabudowy, w tym z zakazem lokalizacji altan lub wiat,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 98% powierzchni działki gruntu,

c) dla części terenu, określonej na rysunku planu, znajdującej się w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WIII - nr ew. AZP 21-13/12, obowiązują ustalenia,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu:

a) KD-Z - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogi wewnętrzne A-19.KD-W, A-20.KD-W, lub,

b) KD-D - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W.

§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-5.ZP:

1) przeznaczenie - zieleń urządzona;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) park wiejski, ciągi piesze lub rowerowe, urządzenia sportowo-rekreacyjne,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 80%;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do terenu:

a) KD-Z - pośrednio poprzez drogi wewnętrzne A-19.KD-W, A-20.KD-W, lub,

b) KD-D - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną A-19.KD-W.

§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-6.KD-D:

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników,

b) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 2%,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 14,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna - powiązania z ciągami komunikacyjnymi:

a) z terenem KD-Z,

b) z dalszym przebiegiem drogi poza granicami planu.

Rozdział 3c.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENITERENY DRÓG KD-Z I KD-D

§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-Z:

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy zbiorczej;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) droga jednojezdniowa,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - od 2%,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna - powiązania z ciągami komunikacyjnymi:

a) z terenami: KD-D, B-6.KD-D, A-18.KD-W, A-19.KD-W, A-20.KD-W,

b) z dalszym przebiegiem drogi poza granicami planu.

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D:

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) droga jednojezdniowa,

b) powierzchnia biologicznie czynna - od 2%,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna - powiązania z ciągami komunikacyjnymi:

a) z terenem KD-Z,

b) z dalszym przebiegiem drogi poza granicami planu.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 40. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne części obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1,
o łącznej powierzchni 5,8170 ha, w tym:

1) grunty orne RIVa o powierzchni 3,0120 ha;

2) grunty orne RV o powierzchni 0,0995 ha;

3) sady S- RIVa o powierzchni 0,0498 ha;

4) grunty rolne zabudowane Br-RIVa o powierzchni 2,0595 ha;

5) drogi dr-RIVa o powierzchni 0,5962 ha.

2. Części obszaru niewymienione w ust. 1 nie stanowią gruntów rolnych lub leśnych, albo zachowują przeznaczenie rolnicze.

 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

uzasadnienie

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, sporządzanego na podstawie uchwały
Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, zwanego dalej planem miejscowym, sporządzono uzasadnienie uchwalenia ww. planu, na które składają się następujące analizy i stwierdzenia, że plan miejscowy uwzględnia :

1/      wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, a także walory architektoniczne i krajobrazowe - koncepcja planistyczna, przyjęta po przeprowadzeniu badań i analiz przedprojektowych, przewiduje przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ich aktualną funkcją i użytkowaniem lub zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty; ustalenia planu miejscowego zakładają utrzymanie parametrów zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów w skali
i charakterze wpisującym się w architekturę lokalną i topografię terenu oraz nienaruszającym zrównoważenia poszczególnych elementów krajobrazu lokalnego;

2/      wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych – ustalenia planu miejscowego są dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych, zabezpieczając środowisko we wszystkich jego elementach; w koncepcji planistycznej przewidziano m.in. zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnego
w ramach poszczególnych terenów, zastosowanie proekologicznych źródeł ciepła, rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej zapewniające optymalną ochronę środowiska gruntowo-wodnego; poza ww. uzyskano prawem wymagane opinie i uzgodnienia; nie zmieniono przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, które wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie nierolnicze i nieleśne;

3/      wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – plan miejscowy przewiduje adekwatne rozwiązania służące ochronie obiektów objętych ochroną konserwatorską i został uzgodniony przez organ właściwy ds. ochrony zabytków;  realizacja ustaleń planu miejscowego nie pogorszy warunków ochrony zabytków, a także nie wpłynie na zakłócenie ich właściwej ekspozycji w krajobrazie;

4/      wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – plan miejscowy operuje doborem takich instrumentów prawno-planistycznych, które nie przyczynią się do pogorszenia warunków ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi lub mienia; przyjęto rozwiązania korzystne z punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych;

5/      walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności poprzez utrzymanie i kontynuację na obszarze objętym planem istniejących oraz ustalenie nowych funkcji, w tym mieszkalnictwa
i usług zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

6/      potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - na obszarze nie znajdują się tereny i obiekty, które służyłyby obronności i bezpieczeństwu państwa, niemniej wykonując dyspozycję ustawową, projekt planu został przesłany do odpowiednich organów celem uzgodnienia - uzyskano uzgodnienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, a pozostałe organy uzgodniły projekt planu bez uwag zgodnie z art. 25 ust. 2. ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w związku z powyższym uznano, że plan miejscowy zaspokaja potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

7/      potrzeby interesu publicznego – zapewniono poprzez umożliwienie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8/      potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej zrealizowano poprzez sformułowanie prawno-planistycznych podstaw do rozbudowy, przebudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, a także ich powiązania z układem zewnętrznym oraz zasady wykorzystania sieci do obsługi poszczególnych terenów funkcjonalnych;

9/      podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w tych pracach, zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez:
- obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i możliwości składania wniosków do planu,

- obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

- zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu;

10/  podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie sporządzania projektu planu;

11/  zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności odbywa się
poprzez sieć wodociągową, którą dostarczana jest woda pitna z ujęcia wody w Bądkowie. Woda czerpana jest z utworów czwartorzędowych i jurajskich, za pomocą dwóch studni zapewniających maksymalny pobór roczny Q = 8760,0 m3. Analizując powyższe stwierdza się, że istniejące ujęcie pozwala obsłużyć potrzeby mieszkańców Bądkowa wynikające
z obecnego, jak i przyszłego zapotrzebowania;  w przypadku pojawienia się nowych potrzeb gospodarczych należy liczyć się z koniecznością zwiększenia podaży wody poprzez rozbudowę istniejącego lub wykonanie nowego ujęcia wody;  w zakresie gospodarki ściekowej, ścieki zbierane są w szczelnych zbiornikach i kierowane do oczyszczalni w Płotach;

12/  przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania obszarów objętych planem miejscowym zarówno kontynuuje istniejące zagospodarowanie i użytkowania jak i określa planistyczne ramy przyszłego użytkowania zgodnego z kierunkami wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, które są korzystne z punktu widzenia jej rozwoju. Przy ustalaniu przeznaczenia i sposobów zagospodarowania oraz korzystania z terenu Burmistrz Płotów ważył interes publiczny i interesy prywatne wyrażone
w postaci zgłoszonych wniosków oraz uwagi do projektu planu miejscowego. Wynikiem przeprowadzonych analiz: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, uwzględnieniu różnorodnych wymogów oraz rozpatrzeniu zgłoszonej uwagi i wniosków, Burmistrz Płotów określił w planie miejscowym zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego oraz kierunki zmian sposobu zagospodarowania terenów, które chronią własność prywatną przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu publicznego;

13/  planowanie przestrzeni pod kątem optymalizacji transportochłonności; planowane tereny pod zabudowę wytycza się zgodnie ze studium, które przewiduje układ drogowy opierający się głównie na istniejących ciągach komunikacji, obsługujący cały obszar planu miejscowego; realizacja uchwalanego planu miejscowego nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na transport ponad poziom zakładany w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty; podstawą rozwoju zabudowy będzie istniejąca bądź realizowana w przyszłości infrastruktura techniczna, która zgodnie z planem miejscowym może być realizowana na wszystkich terenach w ramach inwestycji celu publicznego;

14/  wpływ na finanse publiczne; zgodnie z przeprowadzonymi analizami na potrzeby prognozy skutków finansowych, która stanowi dokument opracowany na potrzeby planu miejscowego, realizacja planu miejscowego będzie wiązać się z wydatkami komunalnymi w związku z:

a)      poprawą jakości gminnej drogi dojazdowej lub w związku z docelowym poszerzeniem jej pasa drogowego,

b)      urządzeniem skweru zieleni oraz rewaloryzacją i urządzeniem parku wiejskiego, a także
z doinwestowaniem lub zabudową i zagospodarowaniem terenu usług sportu i rekreacji, na którym może powstać także obiekt kultury służący lokalnej społeczności;

po zabudowaniu i zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod rozwój zabudowy, budżet gminy zyska dodatkowe wpływy dzięki zwiększeniu się bazy podatkowej;

15/  opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w wyniku której zostały wprowadzone niezbędne korekty do projektu planu miejscowego.

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, sporządzonego z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy nowe podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru (pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, zgodnie z Prawem budowlanym).

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

uzasadnienie

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, sporządzanego na podstawie uchwały
Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, zwanego dalej planem miejscowym, sporządzono uzasadnienie uchwalenia ww. planu, na które składają się następujące analizy i stwierdzenia, że plan miejscowy uwzględnia :

1/      wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, a także walory architektoniczne i krajobrazowe - koncepcja planistyczna, przyjęta po przeprowadzeniu badań i analiz przedprojektowych, przewiduje przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z ich aktualną funkcją i użytkowaniem lub zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty; ustalenia planu miejscowego zakładają utrzymanie parametrów zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów w skali
i charakterze wpisującym się w architekturę lokalną i topografię terenu oraz nienaruszającym zrównoważenia poszczególnych elementów krajobrazu lokalnego;

2/      wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych – ustalenia planu miejscowego są dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych, zabezpieczając środowisko we wszystkich jego elementach; w koncepcji planistycznej przewidziano m.in. zachowanie powierzchni terenu biologicznie czynnego
w ramach poszczególnych terenów, zastosowanie proekologicznych źródeł ciepła, rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej zapewniające optymalną ochronę środowiska gruntowo-wodnego; poza ww. uzyskano prawem wymagane opinie i uzgodnienia; nie zmieniono przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, które wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie nierolnicze i nieleśne;

3/      wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – plan miejscowy przewiduje adekwatne rozwiązania służące ochronie obiektów objętych ochroną konserwatorską i został uzgodniony przez organ właściwy ds. ochrony zabytków;  realizacja ustaleń planu miejscowego nie pogorszy warunków ochrony zabytków, a także nie wpłynie na zakłócenie ich właściwej ekspozycji w krajobrazie;

4/      wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – plan miejscowy operuje doborem takich instrumentów prawno-planistycznych, które nie przyczynią się do pogorszenia warunków ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi lub mienia; przyjęto rozwiązania korzystne z punktu widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych;

5/      walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności poprzez utrzymanie i kontynuację na obszarze objętym planem istniejących oraz ustalenie nowych funkcji, w tym mieszkalnictwa
i usług zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

6/      potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - na obszarze nie znajdują się tereny i obiekty, które służyłyby obronności i bezpieczeństwu państwa, niemniej wykonując dyspozycję ustawową, projekt planu został przesłany do odpowiednich organów celem uzgodnienia - uzyskano uzgodnienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, a pozostałe organy uzgodniły projekt planu bez uwag zgodnie z art. 25 ust. 2. ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w związku z powyższym uznano, że plan miejscowy zaspokaja potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

7/      potrzeby interesu publicznego – zapewniono poprzez umożliwienie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8/      potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej zrealizowano poprzez sformułowanie prawno-planistycznych podstaw do rozbudowy, przebudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, a także ich powiązania z układem zewnętrznym oraz zasady wykorzystania sieci do obsługi poszczególnych terenów funkcjonalnych;

9/      podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w tych pracach, zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez:
- obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i możliwości składania wniosków do planu,

- obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

- zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu;

10/  podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie sporządzania projektu planu;

11/  zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności odbywa się
poprzez sieć wodociągową, którą dostarczana jest woda pitna z ujęcia wody w Bądkowie. Woda czerpana jest z utworów czwartorzędowych i jurajskich, za pomocą dwóch studni zapewniających maksymalny pobór roczny Q = 8760,0 m3. Analizując powyższe stwierdza się, że istniejące ujęcie pozwala obsłużyć potrzeby mieszkańców Bądkowa wynikające
z obecnego, jak i przyszłego zapotrzebowania;  w przypadku pojawienia się nowych potrzeb gospodarczych należy liczyć się z koniecznością zwiększenia podaży wody poprzez rozbudowę istniejącego lub wykonanie nowego ujęcia wody;  w zakresie gospodarki ściekowej, ścieki zbierane są w szczelnych zbiornikach i kierowane do oczyszczalni w Płotach;

12/  przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania obszarów objętych planem miejscowym zarówno kontynuuje istniejące zagospodarowanie i użytkowania jak i określa planistyczne ramy przyszłego użytkowania zgodnego z kierunkami wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, które są korzystne z punktu widzenia jej rozwoju. Przy ustalaniu przeznaczenia i sposobów zagospodarowania oraz korzystania z terenu Burmistrz Płotów ważył interes publiczny i interesy prywatne wyrażone
w postaci zgłoszonych wniosków oraz uwagi do projektu planu miejscowego. Wynikiem przeprowadzonych analiz: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, uwzględnieniu różnorodnych wymogów oraz rozpatrzeniu zgłoszonej uwagi i wniosków, Burmistrz Płotów określił w planie miejscowym zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego oraz kierunki zmian sposobu zagospodarowania terenów, które chronią własność prywatną przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu publicznego;

13/  planowanie przestrzeni pod kątem optymalizacji transportochłonności; planowane tereny pod zabudowę wytycza się zgodnie ze studium, które przewiduje układ drogowy opierający się głównie na istniejących ciągach komunikacji, obsługujący cały obszar planu miejscowego; realizacja uchwalanego planu miejscowego nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na transport ponad poziom zakładany w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty; podstawą rozwoju zabudowy będzie istniejąca bądź realizowana w przyszłości infrastruktura techniczna, która zgodnie z planem miejscowym może być realizowana na wszystkich terenach w ramach inwestycji celu publicznego;

14/  wpływ na finanse publiczne; zgodnie z przeprowadzonymi analizami na potrzeby prognozy skutków finansowych, która stanowi dokument opracowany na potrzeby planu miejscowego, realizacja planu miejscowego będzie wiązać się z wydatkami komunalnymi w związku z:

a)      poprawą jakości gminnej drogi dojazdowej lub w związku z docelowym poszerzeniem jej pasa drogowego,

b)      urządzeniem skweru zieleni oraz rewaloryzacją i urządzeniem parku wiejskiego, a także
z doinwestowaniem lub zabudową i zagospodarowaniem terenu usług sportu i rekreacji, na którym może powstać także obiekt kultury służący lokalnej społeczności;

po zabudowaniu i zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod rozwój zabudowy, budżet gminy zyska dodatkowe wpływy dzięki zwiększeniu się bazy podatkowej;

15/  opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w wyniku której zostały wprowadzone niezbędne korekty do projektu planu miejscowego.

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”, sporządzonego z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy nowe podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru (pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, zgodnie z Prawem budowlanym).

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2018 14:46