Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.

Uchwała Nr XLVII/312/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolach należy przez to rozumieć przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoty.

§ 2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Płoty zapewniają bezpłatne wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola

§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki określonej w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu ucznia w przedszkolu ponad wymiar określony w § 2 w skali miesiąca.

3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/308/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ploty.

§ 5. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2018 10:49