Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Referent  w  Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach

Data ogłoszenia naboru

05.09.2018 r.

Termin składania dokumentów

17.09.2018 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice, Excel Office..
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.
 9. Prawo jazdy kat. B.
 10. Staż pracy minimum 2 lata.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

W zakresie drogownictwa:

a) zarządzanie i utrzymanie dróg gminnych i innych w ramach
podpisanych porozumień,

b) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

b) utrzymanie zimowe ulic i chodników,

c) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

d) organizacja wykonawstwa i nadzór nad wykonaniem i jakością robót drogowych,

e) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe,

f) kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej,

g) prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

h) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania pasem drogowym,

i) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,

j) sprawozdawczość z zakresu drogownictwa,

k) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach dróg, uczestnictwo w realizacji inwestycji, rozlicznie wniosków o dofinansowanie w ramach dróg.

 

W zakresie gospodarki komunalnej:

a) monitorowanie funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Płoty, w tym zgłaszanie awarii dotyczących oświetlenia,

b) rozliczanie faktur za energie zasilającą oświetlenie uliczne oraz za obiekty społeczno-kulturalne i rekreacyjne Gminy Płoty i prowadzenie stosownej ewidencji zużycia energii,

c) koordynacja i obsługa zadań związanych z dostawą paliwa gazowego i energii elektrycznej dla Gminy i podległych jednostek.

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

1. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2016r. poz. 446).

3. Ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r. poz. 902).

4. Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 922).

5. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1440).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Przeprowadzanie wizji w terenie związanych z proponowanym  stanowiskiem.

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta  w  Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych w Urzędzie Miejskim
w Płotach”
do dnia 17.09.2018 r. do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

                                                                                                            BURMISTRZ PŁOTÓW  

          mgr inż. Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 05-09-2018 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 05-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 05-09-2018 14:52