Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2008

Uchwała Nr XIV/114/07

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoty na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 439 416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

 z tego:

        1. Dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 15 585 416 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1a, z tego dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów w wysokości 80 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

        2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 3 854 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

 

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 561 121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

        1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 16 707 121 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 2a, z tego wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 80 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

        2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 3 854 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

     

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 121 705 zł, który zostanie pokryty pochodzącymi z:

            1) zaciąganych kredytów w kwocie - 957 420 zł,

            2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 164 285 zł.

        2. Przychody budżetu w wysokości 1 939 285 zł, rozchody w wysokości 817 580 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy na ogólną kwotę 110 000 zł, w tym:

            1. Rezerwa ogólna - 100 000 zł.

            2. Rezerwa celowa -   10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego.

 

§ 5. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 6), dla zakładów

 budżetowych:

 

            1. Przychody            - 4 973 564 zł.

            2. Wydatki     - 4 960 539 zł.

 

§ 6. 1. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między j.s.t. - 12 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

        2. Dotacje podmiotowe dla:

            1) działającego na terenie gminy publicznego Przedszkola Miejskiego w Płotach w wysokości

- 201 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

            2) gminnej instytucji kultury z przeznaczeniem na wsparcie dla Miejsko - Gminnego Ośrodka

Kultury w Płotach na łączną kwotę - 196 515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości:

        1. Przychody - 16 500 zł.

        2. Wydatki     - 40 300 zł.

 

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych

 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 775 000 zł.

 

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

        1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł.

        2. Zaciągania zobowiązań:

            1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 11,

            2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł.

        3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków

między działami.

        4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień

w planie wydatków.

        5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł.

        6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

        7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

 Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

          Przewodniczący  Rady

 

       Piotr  Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 22-10-2009 08:12