Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia

KONKURS OFERT

Burmistrz Płotów

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia:

 

 

1. Zadanie Nr 7/2018

Organizacja Międzynarodowego Biegu Ulicznego „O sztachetkę” Płoty 2018.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 24.500,-PLN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2018, są przeznaczone w formie powierzenia zgodnie z zawieraną umową.

 

II. Warunki i zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. , które:

a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące

    przedmiotem zlecenia.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

 c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

 d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację

danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

g) kopie dokumentów dotyczących rejestracji;

h) aktualny statut lub regulamin;

i) kopie nadania numeru REGON;

j) kopie nadania NIP;

k) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i inne specjalistyczne

uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych;

l) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które

występuje oferent.

4. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca

otwartego konkursu ofert.

5. Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Płoty, a oferentem.

7. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo, na mocy stosownej umowy wielostronnej, razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2018. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawarta umową i zgodnie z obowiązującymi standardami
i przepisami oraz z najwyższą starannością.

2. Terminy realizacji zadania określa kalendarz imprez oraz terminarz opracowany przez związki sportowe i stanowisko pracy w tut. Urzędzie Miejskim.

 

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2018 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Płoty.”

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300) oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

3. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana w Zarządzeniu Burmistrza Płotów.

4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Płotach, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość środków publicznych oraz zakres finansowania z innych źródeł, w tym ze środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez Podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym   ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

  •  

VI. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W roku 2018 na realizację zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizyczne j i turystyki na terenie Gminy Płoty przeznaczono łączną kwotę 390 000,00 zł. Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Płotach przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest – Beata Krzywda– podinspektor ds. obsługi Biura Rady e-mail: rada@ploty.pl

 

Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-08-2018 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 08-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2018 13:57