Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/310/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy, jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy, jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy, jak w załączniku nr 2.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach dokonanych w § 1-3 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 44.810.732,21 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 46.826.521,58 PLN. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą deficyt budżetu  wynosi 2.015.789,37 PLN.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/310/2018
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 lipca 2018 r.

Zwiększa się DOCHODY budżetu

gminy o kwotę:      1 884 909,35 zł.

Dział   Rozdział § Kwota

600      60016       6300           250 000,00  dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej

       udzielanej między jst na dofinansowanie własnych

       zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

710      71035       0830               2 150,00  płaty z usług;

756      75616       0370                  480,00  wpłaty z opłaty od posiadania psów;

756      75616       0920                  839,00  wpłaty z pozostałych odsetek;

758      75814       0940                    28,66  wpłaty z rozliczeń;

801      80101       0970                  127,00  wpłaty z różnych dochodów;

852      85219       0970                    13,00  wpłaty z różnych dochodów;

855      85501       0920                    19,50  wpłaty z pozostałych odsetek;

855      85502       2360             10 715,15  dochody jst związane z realizacją zadań z

       zakresu administracji rządowej oraz innych

       zadań zleconych ustawami;

900      90002       0910                  337,04  wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat

       z tyt. podatków i opłat;

900      90095       6300           836 065,00  dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy

       finansowej udzielonej między jst na

       dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

       i zakupów inwestycyjnych;

900      90095       6620           783 935,00  dotacje celowe otrzymane z powiatu na

       inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

       na podstawie porozumień (umów) między jst;

921      92109       0750                  200,00  wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych

       skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych

       do sektora  finansów publicznych oraz innych

       umów o podobnym charakterze;

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/310/2018
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 lipca 2018 r.

Zwiększa się WYDATKI budżetu

gminy o kwotę:      1 908 609,35 zł.

Dział    Rozdział        §               Kwota

600       60053       4430             5 000,00  różne opłaty i składki; (infomaty, dzierżawa gruntu)

710       71035       4270           30 000,00  zakup usług remontowych; (ogrodzenie cmentarza)

750       75095       4300             1 200,00  zakup usług pozostałych; (FS Wyszogóra)

750       75095       4300             1 000,00  zakup usług pozostałych; (FS Czarne)

750       75095       4300             1 500,00  zakup usług pozostałych; (FS Sowno)

801       80101       6050         130 000,00  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

       (plac zabaw SP 1)

852       85219       4300             9 572,31  zakup usług pozostałych;

900       90002       4300                337,04  zakup usług pozostałych;

900       90095       4270           90 000,00  zakup usług remontowych; (awaria kanalizacji

       deszczowej i sanitarnej w Wyszoborze)

900       90095       6050     1 620 0000,00  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (park)

926       92695       6050           20 000,00  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; (plac

       zabaw Karczewie)

Zmniejsza się WYDATKI budżetu

gminy o kwotę:      23 700,00 zł.

Dział    Rozdział        §               Kwota

710       71035       6059           20 000,00  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

       (rewitalizacja  kaplicy cmentarnej)

750       75095       4210             1 200,00  zakup materiałów i wyposażenia; (FS Wyszogóra)

750       75095       4210             1 000,00  zakup materiałów i wyposażenia; (FS Czarne)

750       75095       4210             1 500,00  zakup materiałów i wyposażenia; (FS Sowno)

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/310/2018
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 lipca 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w gr

Dział

Rozdział

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyd. na prog. fin. z udz. śr. poch. z bud. UE oraz niepodl. zwr. śr. z pom. udz. przez pań. czł. (…)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

900

90002

   1 162 625,06   

   1 162 625,06   

   1 162 625,06   

        92 612,99   

   1 069 012,07   

                    -     

          1 000,00   

               -     

                    -     

Ogółem

   1 162 625,06   

   1 162 625,06   

   1 162 625,06   

        92 612,99   

   1 069 012,07   

                    -     

          1 000,00   

               -     

                    -     

                       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-08-2018 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2018 09:37