Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XLV Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł   Nr XLV

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

Porządek posiedzenia

 

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

e) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

f) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami         

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego za 2017 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza za 2017 rok.
 3. Procedura w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Płotów:
 1. Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017 r.
 2. Prezentacja sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2017 r.
 3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017 r
 4. opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa o wykonaniu budżetu Gminy  w 2017 r.
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2017 r.
 6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2017 r.
 7. dyskusja
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 

Przerwa w obradach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2015 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży..
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Słonko” w Płotach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Płoty za I kwartał 2018r.
 9. Przyjęcie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Płoty za 2017r.
 10. Wnioski z kontroli kom. rewizyjnej dotyczące wydatkowania środków pochodzących  z funduszu sołeckiego w sołectwach: Słudwia, Wyszobór, Lisowo, Pniewo, Mechowo.
 11. Informacja w sprawie organizacji „Akcji lato”.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina otworzył XLV posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów szkół, sołtysów, prezesów klubów sportowych, służby mundurowe, Skarbnik Gminy Panią  Elżbietę Charkiewicz, Burmistrza Pana Mariana Malińskiego oraz Z-cę Burmistrza Pana Sławomira Nowaka. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym że nie było pytań do przedstawionego  porządku obrad odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem porządku

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Przewodniczący P. Jasina zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w biurze rady?

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem protokołu.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

            Następnie Burmistrz Płotów Pan Marian Maliński przedstawił informację  z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący P. Jasina nadmienił, że towarzyszył Burmistrzowi M. Malińskiemu w jego działalności. Ponadto w omawianym okresie międzysesyjnym uczestniczył w uroczystościach i oficjalnych spotkaniach, a także spotkaniach roboczych, nadzorował pracę Rady Miejskiej i Biura Rady oraz pełnił stałe dyżury i przyjmował interesantów.

 Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do pkt 2

Przewodniczący P. Jasina zaznaczył, że sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego za 2017 rok było analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie zapytał  czy są pytania do w/w sprawozdania.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w sprawozdania odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 głosów „za” przyjęciem sprawozdania.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w sprawozdanie.

 

 Przystąpiono do pkt 3

Burmistrz M. Maliński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2017 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w sprawozdania odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 głosów  „za” przyjęciem sprawozdania.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w sprawozdanie.

 

Przystąpiono do pkt 4 a

Przewodniczący P. Jasina oznajmił, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2017 rok było analizowane przez Wysoką Radę. Następnie zapytał czy są pytania do w/w sprawozdania.

Brak pytań.

Przystąpiono do pkt 4 b

Przewodniczący P. Jasina zapytał czy są pytania odnośnie sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2017 rok?

Brak pytań.

Przystąpiono do pkt 4 c

Pani Skarbnik Elżbieta Charkiewicz przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wydania pozytywnej opinii z wykonania budżetu za 2017 rok.

Przystąpiono do pkt 4 d

Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Danuta Andrejczuk przedstawiła opinię Komisji Budżetowej odnośnie zaopiniowania wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Przystąpiono do pkt 4 e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji odnośnie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Salę posiedzeń opuścił Radny Stanisław Rusin ( godz. 1105).

Przystąpiono do pkt 4 f

Pani Skarbnik E. Charkiewicz przedstawiła pozytywną opinię RIO w sprawie wydania opinii, o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2017 rok.

Przystąpiono do pkt 4 g

Przewodniczący P. Jasina zapytał kto chciałby zabrać głos?

Brak pytań.

Przystąpiono do pkt 4 h

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2017 rok.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 7 głosów  „za” przyjęciem uchwały,

- 2 głosy „wstrzymały się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4 i

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Płoty za 2017 rok.

Na salę posiedzeń przybył Radny Stanisław Rusin ( godz. 1115).

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 8 głosów „za” przyjęciem uchwały,

- 2 głosy „wstrzymały się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4 j

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2017 rok.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 8 głosów „za” przyjęciem uchwały,

- 2 głosy „wstrzymały się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przewodniczący P. Jasina pogratulował Burmistrzowi M. Malińskiemu absolutorium.

Burmistrz  podziękował za udzielone mu zaufanie i pomoc wszystkim Radnym, Sołtysom, Kierownikom jedn. organizacyjnych,  jak również najbliższym współpracownikom Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz oraz Wiceburmistrzowi S. Nowakowi.

 

15 min. przerwa w obradach.

 

Salę posiedzeń opuścił Radny Jarosław Krześniak (godz. 1140).

Przystąpiono do pkt 5

Wiceburmistrz Sławomir Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wyjaśnił, że projekt uchwały był przedłożony do konsultacji wszystkim sołtysom.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. Wyjaśnił, że została znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dlatego też trzeba opracować nowy regulamin, który ustali wzajemne relację między operatorem a odbiorcami. Zaznaczył, że Wysoka Rada nie ma wpływu na ustalanie cen taryf za wodę i ścieki, jak to miało miejsce do tej pory, ponieważ po wejściu znowelizowanej ustawy decyzja ta jest podejmowana przez przedsiębiorstwo państwowe Wody Polskie, po wcześniejszym przeanalizowaniu sprawozdania finansowego przedstawionego  przez operatora wod-kan.

 

Kierownik wodociągów i kanalizacji Pani Anna Mirecka przedstawił stawki jakie będą obowiązywały za wodę i ścieki przez okres 3 lat.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 7 głosów „za” przyjęciem uchwały,

- 2 głosy „wstrzymały się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 7

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2015 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży..

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8

Wiceburmistrz S. Nowak wyjaśnił, że są dwa projekty uchwał w sprawie zniesienia współwłasności. Pierwszy projekt uchwały dot. miejscowości Makowiska. Następnie Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Drugi projekt uchwały dot. miejscowości Gostyń Łobeski. Następnie Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9

Burmistrz Marian Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Słonko” w Płotach. Wyjaśnił, że znalazł się inwestor, który chce odkupić w/w obiekt i po dokonaniu modernizacji  prowadzić działalność handlową.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 10

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty  w 2018r. Wyjaśniła, że doszły inwestycje, które nie były zaplanowane w budżecie, dlatego też po przeprowadzonych uzgodnieniach zostanie zaciągnięte zobowiązanie na finansowanie planowanego deficytu.

Burmistrz oznajmił, że pieniądze te są potrzebne w budżecie, aby terminowo realizować zaplanowane inwestycje.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 12

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 13

Przewodniczący wyjaśnił, że informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I kwartał 2017r. była analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie zapytał czy są pytania odnośnie w/w informacji.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w informacji odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 14

Przewodniczący P. Jasina wyjaśnił, że informacja dot. zasobów pomocy społecznej w Gminie Płoty była prezentowana na wspólnym posiedzeniu komisji.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w informacji odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 głosów „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 15

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Malinowski przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wydatkowania środków pochodzących z funduszu sołeckiego w sołectwach: Słudwia, Wyszobór, Lisowo, Pniewo, Mechowo, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do pkt 16

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach Pan Mirosław Kolanica pogratulował Pani Kierownik MGOKiS Annie Buchholc otrzymanego na początku czerwca  b.r. wyróżnienia z rąk Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Piotra Glińskiego za propagowanie i szerzenie kultury na terenie naszej gminy. Następnie  przedstawił informację w sprawie organizacji „Akcji Lato”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wyjaśnił również, że w/w informacje na temat organizacji „Akcji lato” zostały przekazane sołtysom oraz dyrektorom placówek oświatowych.

Burmistrz nadmienił, że Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii organizuje 2 tyg. półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Przystąpiono do pkt 17

Sołtys miejscowości Potuliniec oznajmiła, że woda w/w miejscowości ma kolor brunatny  i nie nadaje się do spożycia.

Kierownik wodociągów i kanalizacji Pani A. Mirecka wyjaśniła, że woda w miejscowości Lisowo jest dobrej jakości, natomiast nie wiadomo z jakiego powodu woda w miejscowości Potuliniec jest barwy brunatnej, ponieważ obie miejscowości zaopatrywane są w wodę z tego samego wodociągu. Oznajmiła, że będzie lokalizowane na jakim odcinku dochodzi do zanieczyszczenia wody.

Odbyła się dyskusja na w/w temat.

Sołtys miejscowości Lisowo zapytała co z poniszczonymi elementami znajdującymi się na placach zabaw.

Burmistrz wyjaśnił, że powołana komisja sprawdziła wszystkie place zabaw znajdujące  się na terenie gminy. Wyjaśnił, że elementy zagrażające zdrowiu i życiu znajdujące się na placach zabaw będą demontowane.

Sołtys miejscowości Krężel oznajmił, że w/w miejscowości woda również jest złej jakości  i bardzo często jest małe ciśnienie wody. Poprosił również o wykoszenie poboczy drogi prowadzącej do miejscowości Krężel.

Przewodniczący P. Jasina podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach sesji i zakończył posiedzenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin              

 

Protokołowała:   

Beata Krzywda                                                         

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-08-2018 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 15-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2018 09:11