Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Podinspektor  w  referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach

Data ogłoszenia naboru

29.06.2018 r.

Termin składania dokumentów

09.07.2018 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Prowadzenie kont księgowych podatników w zakresie podatku od

    nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu  

    dzierżaw, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż ratalną  

    nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo

    własności – osób fizycznych i prawnych oraz prawidłowego ich rozliczania.

2. Wystawianie upomnień zgodnie z terminami zawartymi w ustawie
    o rachunkowości.

3. Kierowanie zaległości podatkowych do egzekucji.

4  Kierowanie do Sądu  spraw w zakresie należności niepodatkowych.

5. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości załatwianych spraw.

6. Przeprowadzanie kontroli podatkowej.

 

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 800 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r.,   poz. 1785 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1821 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.),
 6. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach,
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.),
 8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z 2016 r., poz. 902),
 9. Kodeks postępowania administracyjnego,

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

 

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej
  .

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach, w rozumieniu ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 09.07.2018 r.
do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

  BURMISTRZ PŁOTÓW  

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-06-2018 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 29-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 29-06-2018 14:34