Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/131/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania.

Uchwała Nr XV/131/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

                  nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania.

 

 

 

            Na podstawie art 72 ust.1 i 4 w związku z art. 91 b ust. 1 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się w każdym roku kalendarzowym środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoty.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wyodrębnia się w budżetach poszczególnych szkół, a ich dysponentami są dyrektorzy tych placówek.

 

§ 2

 1. Do otrzymania pomocy zdrowotnej są uprawnieni nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej, zatrudnieni w szkole, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz nauczyciele tych szkół po przejściu na emeryturę lub rentę.
 2. Warunek dotyczący zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin zajęć uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, przy czym w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, lecz łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru godzin.
 3. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach jest uprawniony do otrzymania pomocy zdrowotnej w szkole, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin zajęć, a gdy w kilku szkołach jest zatrudniony w tym samym wymiarze zajęć – w szkole wskazanej przez nauczyciela.

§ 3

 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.
 2. Wysokość zasiłku pieniężnego nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 2 ust.4 ustawy z dnia 10 października 2005 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość zasiłku określonego w ust. 2 może być podwyższona – w ramach posiadanych na ten cel przez szkołę środków finansowych – nie więcej jednak niż o 50%.
 4. Wyliczoną kwotę przyznanej pomocy zaokrągla się w ten sposób, że kwotę do 50 groszy włącznie pomija się, a kwotę powyżej 50 groszy zaokrągla się do pełnych zł.
 5. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.
 6. Zapomoga może być przyznana jeden raz w danym roku kalendarzowym, w przypadkach szczególnie uzasadnionych zapomoga może być przyznana więcej niż jeden raz w roku.

 

 

§ 4

Osoby, o których mowa w § 1 mogą ubiegać się o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju, w szczególności związanych z:

1)    zakupem leków oraz sprzętu medycznego;

2)    pobytem w zakładzie opieki zdrowotnej;

3)    leczeniem specjalistycznym;

4)    pobytem na turnusach rehabilitacyjnych lub korzystaniem z usług rehabilitacyjnych;

5)    leczeniem w domu;

6)    świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi.

 

§ 5

 1. Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie przez nauczyciela lub członków jego najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo) lub przez opiekuna wniosku do dyrektora szkoły o przyznanie pomocy wraz z uzasadnieniem.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt leczenia się;

2) kserokopie imiennie wystawionych rachunków lub innych dokumentów 

    potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w § 4;

3) oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela wraz z wyliczoną wysokością dochodu netto przypadającą na jednego członka rodziny.

 

§ 6

Z inicjatywa przyznania pomocy zdrowotnej mogą wystąpić:

1)    dyrektor szkoły;

2)    rada pedagogiczna szkoły;

3)    organizacja związkowa, do której należy nauczyciel.

 

§ 7

 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są co najmniej 1 raz na kwartał.
 2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 8

 1. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie szkoły.
 2. Decyzję o przyznaniu pomocy nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły podejmuje Burmistrz Gminy Płoty, w ramach środków finansowych przyznanych szkole będącej zakładem pracy dyrektora.

 

§ 9

Traci moc uchwała Nr XIV/118/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2008 r.                      w sprawie ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczycieli na                   2008r.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                   Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 13:14