Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok

Zarządzenie Nr 30/2018
Burmistrza Płotów

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 395).

zarządzam, co następuje

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Płotach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie finansowe Gminy Płoty za 2017 rok, w szczegółowości stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

1) bilans zbiorczy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz bilans z wykonania budżetu gminy,

2) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, zakładu budżetowego,

3) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych, zakładu budżetowego,

4) skonsolidowany bilans gminy Płoty.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

 

 

Burmistrz


Marian Maliński

 

 

Uzasadnienie

 

do Zarządzenia Burmistrza Płotów

Nr 30/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

 

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane do sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki, które prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 395), ustawy z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  oraz szczególnych zasad rachunkowości określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Jest to sprawozdanie sporządzone w ujęciu wartościowym, na podstawie danych zawartych w księgach rachunkowych, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień bilansowy, czyli na 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

 Sprawozdanie łączne sporządzono na podstawie sprawozdań jednostkowych, złożonych przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Przed sporządzeniem sprawozdania dokonano inwentaryzacji składników majątkowych, zgodnie z zatwierdzonym planem inwentaryzacji oraz
z przepisami prawa bilansowego. Do ksiąg rachunkowych wprowadzono wszystkie operacje gospodarcze dotyczące roku sprawozdawczego. W zakresie ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego ujmowane są w księgach rachunkowych wg metody kasowej, tj. wg faktycznie kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków na rachunkach bankowych budżetu i rachunkach bankowych jednostek budżetowych. W pozostałych przypadkach obowiązuje metoda memoriału polegająca na ujęciu wszystkich, przypadających na rzecz jednostki przychodów i obciążenia kosztami związanymi z tymi przychodami dotyczącymi roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Za podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego przyjęto zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz kont analitycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-06-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 29-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2018 12:16