herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XLIII/288/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych dalej usługami opiekuńczymi, przyznawana jest osobom wymagającym opieki bez względu na wiek, stosownie do stanu zdrowia i jej sytuacji rodzinnej oraz aktualnych możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.

3. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni robocze. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby, usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni wolne od pracy w godzinach uzależnionych od potrzeb osoby, dla której są świadczone.

4. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych ustala Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego, sporządzony w oparciu o wywiad środowiskowy oraz informację o stanie zdrowia osoby.

5. Usługi opiekuńcze są świadczone przede wszystkim osobom samotnym, obłożnie chorym – leżącym. Natomiast pomoc w postaci usług opiekuńczych osobom w rodzinie udzielana jest tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy rodzina z pewnych powodów nie jest w stanie tej pomocy zapewnić.

6. W zakres usług opiekuńczych (nie specjalistycznych) nie wchodzą:

1) czynności, które nie są związane bezpośrednio ze świadczeniobiorcą

(w szczególności: porządkowanie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub w których przebywają inni domownicy lub lokatorzy);

2) prace ogrodnicze;

3) prace porządkowe po remontach, w budynkach gospodarczych i w innych obiektach w których świadczeniobiorca nie zamieszkuje);

4) wykonywanie prac domowych na rzecz członków rodziny świadczeniobiorcy lub jego gości;

5) zabiegi wymagające kwalifikacji medycznych;

6) zabiegi rehabilitacyjne.

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Dla innych osób, niż wskazane w ust. 1 ustala się zasady odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) wg poniższych tabel:

1) w przypadku osoby samotnej

Lp.

Dochód na osobę wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % kosztu 1 godziny usługi (tzw. wskaźnik odpłatności)

Osoba samotna

1.

Do 100% (do 634 zł)

nieodpłatnie

2.

Powyżej 100% - 140%

10%

3.

Powyżej 140% - 180%

15%

4.

Powyżej 180%-220%

20%

5.

Powyżej 220% - 260%

30%

6.

Powyżej 260% - 300%

40%

7.

Powyżej 300% -  340%

50%

8.

Powyżej 340% - 400%

60%

9.

Powyżej 400%

100%

2) w przypadku osoby w rodzinie

Lp.

Dochód na osobę wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % kosztu 1 godziny usługi (tzw. wskaźnik odpłatności)

Osoby wspólnie gospodarujące (w rodzinie)

1.

Do 100%

nieodpłatnie

2.

Powyżej 100% - 140%

10%

3.

Powyżej 140% - 180%

20%

4.

Powyżej 180% - 220%

30%

5.

Powyżej 220% - 260%

40%

6.

Powyżej 260% - 300%

50%

7.

Powyżej 300% - 340%

70%

8.

Powyżej 340% - 400%

100%

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w oparciu o analizę kosztów realizacji tego zadania.

2. Koszt, o którym mowa w ust. 1 podlega weryfikacji raz na 3 lata, z uwzględnieniem kosztów świadczenia usług za rok poprzedzający weryfikację.

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł.

4. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze naliczane są po zakończeniu miesiąca, w którym usługi były świadczone.

5. Podstawą obliczania miesięcznej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze jest karta pracy opiekunki/opiekuna.

6. Opiekunki/opiekunowie zobowiązani są do rozliczenia kart pracy w Ośrodku nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca.

7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w ust.3, wskaźnika odpłatności wskazanego w tabelach zawartych w § 2 ust. 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

8. Należność za wykonane usługi opiekuńcze świadczeniobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do 30-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi były wykonane.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - na wniosek świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo na wniosek pracownika socjalnego – świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z odpłatności za usługi opiekuńcze na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) poniesienie przez świadczeniobiorcę strat w wyniku zdarzenia losowego;

2) występowanie w rodzinie świadczeniobiorcy więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;

4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;

5) ponoszenie stałych i niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy związanych z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) procesem leczenia, w tym konieczności rehabilitacji, zakupu leków, opału, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, po przedstawieniu dowodów zakupu,

6) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorcy potwierdzone dokumentami i wywiadem środowiskowym.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie okoliczności podane we wniosku oraz zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.

§ 5. 1. Zaprzestaje się dochodzenia odpłatności za usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy będącego osobą samotną.

2. W pozostałych przypadkach obowiązek odpłatności spoczywa na:

1) spadkobiercy świadczeniobiorcy – z masy spadkowej;

2) małżonku, zstępnych (dzieci, wnuki, itd.) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie, itd.) świadczeniobiorcy w przypadku, gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXII/210/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15.11.2004r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2018 14:11