herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLIII/285/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487; z 2015 r. poz. 1893; z 2017 r. poz. 2245, poz. 2439; z 2018 r. poz. 310) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Płoty liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży 40 punktów

2) w miejscu sprzedaży 10 punktów.

§ 2. Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w następujący sposób:

1) Ustala się, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od:

- szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,

- kościołów i cmentarzy,

- bibliotek,

- hal sportowych, stadionów, lodowiska,

- zakładów opieki zdrowotnej,

2) Odległość wskazaną w pkt. 1 mierzy się w linii prostej drogą od głównego wejścia do budynku,
w którym usytuowany jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia na teren wskazanego obiektu chronionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach nr XI/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów i uchwała Rady Miejskiej w Płotach nr XI/69/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487) rada gminy określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zmiana dotychczasowych uchwał wynika z konieczności doprecyzowania sposobu określenia i pomiaru odległości między obiektami uznanymi za chronione, a punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale przyjęto, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 50 m od obiektów chronionych określonych w § 2 ust. 1.

Proponowany sposób uwzględnia linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Oddalenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych pozwoli na pełniejszą realizację celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2018 14:01