herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów.

Uchwała Nr XLIII/284/2018
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 2232, Dz. U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę (treść utajniono ze względu na ochronę danych osobowych), 72-310 Płoty z dnia 14 lutego  2018 r. na działalność Burmistrza Płotów w zakresie wykonywania zadań organu podatkowego polegających na nieprawidłowym określeniu wymiaru podatków i opłat lokalnych.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

uzasadnienie

 

Pan (treść utajniono ze względu na ochronę danych osobowych) za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego złożył skargę dotyczącą nieprawidłowego określenia wymiaru podatku (wpływ do tutejszego Urzędu odpowiednio w dniach 22.02.2018r. oraz 19.02.2018r.).

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono następujący stan faktyczny.

Skarżący wraz z żoną nabyli nieruchomość w (treść utajniono ze względu na ochronę danych osobowych) w 2008r. Bezpośrednio po zakupie nabywcy złożyli w tut. Urzędzie stosowną informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w tym: grunty rolne RV o pow. 0,2252 ha, grunty pozostałeo pow. 0,2122 ha oraz budynki mieszkalne o pow. 120m2 i pozostałe budynkio pow. 88m2. Pracownik przyjmujący informację w sprawie podatku nie zweryfikowałjej z wypisem z rejestru gruntówi błędnie opodatkował przedmiotową nieruchomość. Państwo(treść utajniono ze względu na ochronę danych osobowych) w tym samym czasie złożyli oświadczenie o nie wniesieniu uwag do przeprowadzonej analizy akt dot. wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości za 2008r.

W kolejnych latach pracownik nie skorygował błędnie złożonej informacji, a podatnicy nie wnosili zastrzeżeń do wysokości wyliczanego podatku, ani nie korygowali złożonej informacji podatkowej.

W dniu 13 lutego 2018r. do tut. Urzędu wpłynęły skorygowane informacje w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości, które stały się podstawą do niezwłocznego wszczęcia postępowania podatkowego. W wyniku tego postępowania skorygowano nieprawidłowe wyliczenie podatku i w dniu 8 marca 2018r. wydano stosowną decyzję prawidłowo wyliczając wysokość należnego podatku.

W sprawie tej wszczęto również postępowanie w przedmiocie zwrotu nadpłaconego podatku, które zakończyło się wydaniem stosownej decyzji o zwrocie.

Jak wynika z przedstawionego wyżej stanu faktycznego skarga została złożona po wszczęciu postępowania w przedmiocie niewłaściwie wyliczonej wysokości należnego podatku. Podkreślić należy, iż niewłaściwe wyliczenie wysokości podatku było efektem błędu pracownika,a nie zamierzonym działaniem. Powyższy przypadek był podstawą do wszczęcia postępowań sprawdzających w celu ewentualnego ujawnienia podobnych przypadkówi ich wyeliminowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 23-04-2018 14:01