Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 stycznia 2018 r.

P R O T O K Ó Ł   Nr XL

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków     w miejscowości Wyszobór”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XL posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Pana Burmistrza Mariana Malińskiego, Wiceburmistrza Sławomira Nowaka, Panią Skarbnik Gminy Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego porządku odbyło się głosowanie.


Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 radnych „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Wiceburmistrz Sławomir Nowak oznajmił, iż posiedzenie Sesji zostało zwołane w trybie pilnym, ponieważ chodzi o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:,, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszobór”. Wyjaśnił, że aby można było realizować to przedsięwzięcie konieczne jest podjęcie stosownej uchwały, która musi zostać zaopiniowana przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wiceburmistrz S. Nowak wyjaśnił, że uchwała w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się  w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty, była podejmowana na ostatniej Sesji, ale w ocenie  Wojewody podjęta uchwała nie powinna stanowić aktu prawa miejscowego czyli nie powinna być publikowana  w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego, dlatego też trzeba podjąć ją ponownie. Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały.

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Wiceburmistrz S. Nowak wyjaśnił, iż aby podjąć uchwałę dotyczącą przekształcenia – zmiany nazwy i siedziby Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie trzeba uzyskać opinię Kuratora Oświaty oraz poinformować zainteresowanych rodziców uczniów uczęszczających do szkoły o zamiarze przekształcenia. Zaznaczył, że należy w pierwszej kolejności podjąć uchwałę o zamiarze przekształcenia i dopiero po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty podjąć uchwałę właściwą. Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej szkoły podstawowej.

Radny Jarosław Krześniak zapytał czy szkoła fizycznie zostanie zlikwidowana?

Burmistrz Marian Maliński wyjaśnił, że przekształcenie dotyczy tylko nazwy szkoły i jej siedziby.

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych  „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. Wyjaśnił, że pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie hali widowiskowo-sportowe m.in. zakup sceny, nagłośnienia oraz urządzeń do siłowni.

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9  radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

Na salę  posiedzeń przybył radny Marcin Gibki (godz. 1625).

 

Przystąpiono do pkt 5:

 

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszobór”.

Radny J. Krześniak zapytał ile będzie wynosiło dofinansowanie tej inwestycji?

Wiceburmistrz   wyjaśnił, ze dofinansowanie będzie wynosił ok. 50%.

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10  radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń.

Radny Jerzy Nowicki zapytał na co zostanie przeznaczona dotacja ?

Burmistrz wyjaśnił, że dotacja zostanie przeznaczona na przygotowanie pokoi gościnnych, które znajdować się będą  na III piętrze w budynku Biblioteki Miejskiej.

 

 

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11  radnych „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie  przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

 

Przewodniczący przypomniał wszystkim obecnym, że 20 stycznia b.r. odbędzie się poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach. Poprosił wszystkich o udział w tym wydarzeniu.

Radny Marcin Makowiecki poprosił, aby kalendarz gminnych imprez był koordynowany przez pracowników promocji i zamieszczany na bieżąco po korektach w gazecie płotowskiej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Radny Józef Malinowski podziękował w imieniu swoim i wszystkich wolontariuszy za udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Radny J. Krześniak  zapytał kiedy zostaną zakończone prace związane z naprawą pękniętej rury na prywatnej posesji w miejscowości Sowno. Wyjaśnił, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po wymianie pękniętego odcina rury nie zasypał dziury, do której może wpaść dziecko.

Burmistrz wyjaśnił, że. dziura nie została jeszcze zasypana gdyż ZGKiM sprawdza czy  wszystko będzie działać i czy nie ma przecieków w innym miejscu. Sprawa jest pod kontrolą ZGKiM.

Radny J. Krześniak poprosił o ciężarówkę tłucznia, aby w czynie społecznym załatać dziury w miejscowości Mechowo.

 

 

 

Protokołowała:

Beata Krzywda

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2018 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2018 12:32