Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/262/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze  zm.) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie -  39.697.441,87 z tego:

1) dochody bieżące - 35.786.915,00 

2) dochody majątkowe - 3.910.526,87 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 41.169.337,29 z tego:

1) wydatki bieżące - 35.029.161,39 

2) wydatki majątkowe - 6.140.175,90 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.471.895,42 zł    

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wart., kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.471.895,42                                                                                    

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 3.809.726,00 

2) rozchody - 2.337.830,58 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 100.000,00 

2) celowe w kwocie - 107.330,46 

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.                

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 354.450,11 

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody - 5.225.574,00 

2) wydatki - 5.212.715,00 

§ 9.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 

2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do     kwoty - 1.471.895,42 

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 709.726,00 

§ 10.  Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie - 934.662,00 

b. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie - 15.000,00 

2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 10) w kwocie - 545.000,00 

3) podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (załącznik Nr 11) w kwocie - 30.000,00 

§ 12. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 12) w kwocie - 142.800,00 

2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  (załącznik Nr 12) w kwocie - 137.000,00 

3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 12) w kwocie - 5.800,00 

§ 13. Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 13) w kwocie - 1.160.500,00 zł 

§ 14.  Ustala się dochody i wydatki  związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik Nr 14) w kwocie - 40.000,00 zł 

§ 15.  Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 200.000,00 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych banach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 16-02-2018 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Jasina 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 16-02-2018 10:42