herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel

ZARZĄDZENIE Nr  6/2018

Burmistrza Płotów

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Sołectwie Krężel.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się do przeprowadzenia w drodze spisu z natury inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Sołectwie Krężel w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie sołectwa.

2. Inwentaryzacja winna zostać przeprowadzona w dniu 23.01.2018. według stanu na dzień 29.12.2017.

§ 2. Inwentaryzacją należy objąć środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe znajdujące się w Sołectwie Krężel

§ 3. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Sołectwie Krężel powołuje się komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

1) Rafał Jakubcewicz – przewodniczący komisji

2) Magdalena Zdzięborska– członek

3) Bożena Przedaszek– członek

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności Pani Bożeny Ulaczyk jako osoby zdającej  lub osób przez niego wyznaczonych oraz Pana Lecha Toczyłowskiego – jako osoby przyjmującej odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Sołectwa Krężel.

3. Członków komisji zobowiązuje się do właściwego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do:

1) przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątku w określonym terminie
 i na wyznaczonym polu spisowym,

2) niezwłocznego przekazania arkuszy spisowych oraz informacji (sprawozdania) o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie gospodarki składnikami majątku oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem,

3) rozliczenia z pobranych arkuszy spisowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Burmistrz Płotów

                                                                                               Marian Maliński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 06-02-2018 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2018 14:03