Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

PROTOKÓŁ Nr XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ  Nr XXXIX

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXVIII,

f) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

g) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami.

 1. Złożenie ślubowania przez sołtysa sołectwa Krężel.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2018-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 r.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył  XXXIX posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników referatów, sołtysów, Wiceburmistrza Pana Sławomira Nowaka  oraz Skarbnika Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego porządku obrad odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

 

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z Sesji Nr XXXVIII bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem protokołów.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w protokół.

 

Następnie Burmistrz Marian Maliński przedstawił informację z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący również przedstawił informację z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

 Przystąpiono do pkt 2:

 

Przewodniczący poprosił o złożenie ślubowania nowo wybranego sołtysa sołectwa Krężel Pana Lecha Toczyłowskiego. Następnie Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Pan L. Toczyłowski odpowiedział „Ślubuję”.

 

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym wręczyli list gratulacyjny nowo wybranemu sołtysowi.

Przewodniczący podziękował również obecnej na Sesji rezygnującej Pani Sołtys sołectwa Krężel  Pani Bożenie Ulaczyk za dotychczasową współpracę.

 

Przystąpiono do pkt 3:

 

Burmistrz M. Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022. Burmistrz dodał, że w tym roku odbyła się kontrola w tym zakresie i wypadła pozytywnie. Jedynym mankamentem są  pomieszczenia w internacie mające zapewnić schronienie dla rodzin, w których pojawia się przemoc. Okazuje się, że pomieszczenia te nie odpowiadają najnowszym normom, w związku z powyższym od przyszłego roku będzie porozumienie z hotelem „Rega Arena” i tam będą kierowane ofiary przemocy rodzinnej.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących w/w uchwały odbyło się głosowanie.

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 4:

 

Burmistrz M. Maliński  przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania za ochronę lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Resko, położonych w granicach administracyjnych miasta Płoty i gminy Płoty.

 

Nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały, odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 5:

 

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2018-2020. Wiceburmistrz dodał, że jest to kontynuacja programu, a do uchwały dołączony jest załącznik, w którym na str. 6 należy wykreślić punkt, w którym ujęta jest Szkoła w Wyszoborze, ponieważ szkoły już nie ma. Pozostałe punkty pozostają bez zmian. Przewodniczący P. Jasina dodał, iż program ten ma na celu wspieranie rodzin.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 1 radny wstrzymał się od głosowania.

 

Radni przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Burmistrz  przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

Przewodniczący Rady poinformował, że budżet Gminy Płoty na rok 2018 został szczegółowo omówiony i przyjęty na komisjach, a także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Koszalinie.

Radny Pan Jarosław Krześniak poprosił by opinia była odczytana wraz z uzasadnieniem, dla obecnych na sesji sołtysów.

W/w opinię wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Skarbnik Elżbieta Charkiewicz.

Burmistrz M. Maliński odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na 2018 r.

Przewodniczący Rady dodał, że budżet gminy bilansuje się i jak wynika z opinii RIO – spełnia wszystkie wymogi poszczególnych ustaw.

Radny J. Krześniak zapytał, czy plan budżetu nie jest zbyt mało inwestycyjny

Przewodniczący P. Jasina wyjaśnił, iż dla tak małej gminy jaką jest gmina Płoty to jest to proinwestycyjny plan budżetu.

Burmistrz M. Maliński dodał, że 16% z budżetu wydajemy na inwestycje, więc jest dobrze. Burmistrz poinformował, że RIO wskazała, iż nasze zadłużenie będzie wynosiło 29 %, gdzie dozwolona granica to 60 %. W związku z powyższym nasze zadłużenie spada i będzie jeszcze spadało do 23% lub 24%. Burmistrz nadmienił, iż nie ma inwestycji, która byłaby finansowana jedynie z samej dotacji. Dopóki inwestycja nie rozpocznie się, nie ma wypłacanych dotacji na realizację zadań. Musimy korzystać z kredytów, bo żaden program pomocowy nie wypłaca przed realizacją zadań, a refundacja następuje po realizacji.

Przewodniczący zapytał kto jest „za” przyjęciem uchwały.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Radni przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8:

 

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Przewodniczący dodał, że w tej sprawie również jest pozytywna opinia RIO.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

Radni  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9:

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 11 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

 

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 10:

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 r.

 

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 1 radny wstrzymał się od głosowania.

 

Radni  przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11:

 

Pani Andżelika Sobczak sołtys Modlimowa, zwróciła się do radnego  pana J. Krześniaka, by nie mówił w imieniu sołtysów, czy chcą usłyszeć dodatkowych informacji czy nie, gdyż mogą to zrobić sami, gdy będą chcieli.

 

Wiceburmistrz S. Nowak podziękował Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach Magdalenie Walukiewicz i jej pracownikom za współpracę w „Stowarzyszeniu bez granic”.

 

Radny Pan Józef Malinowski poinformował, że w grudniu zakończył się program rewalidacyjny, w którym udział wzięły 3 sołectwa z naszej gminy tj. Makowice, Wyszogóra i Wicimice. Pan J. Malinowski podziękował sołtysom tych gmin i ich mieszkańcom za zaangażowanie jak i udostępnienie świetlic.

 

Radny Pan Marcin Makowiecki podziękował prezesowi Polonii Panu Grzegorzowi Ratajczykowi za organizację turnieju piłkarskiego, który odbył się 16 grudnia br. Podziękował także Burmistrzowi za wsparcie finansowe, dodając , że warto inwestować w młodych piłkarzy.

Prezes Klubu sportowego Polonia Pan Grzegorz Ratajczyk dodał, że w okresie ferii również będą odbywały się turnieje piłkarskie. Podziękował Burmistrzowi i radnym oraz dr Hali Rega Arena Panu Mirosławowi Kolanica za pomoc przy organizacji turniejów.

 

Sołtys Wicimic Pan Piotr Klimkowski poprosił by sporządzić dokumentację na plac zabaw przy szkole w Wicimicach.

 

Radny Pan Tomasz Buchholc zwrócił uwagę, że wykonawca nowej autostrady S6 przynajmniej raz w tygodniu posprzątał błoto na drogach.

Przewodniczący Rady poinformował, iż rozmowy takie zostały już przeprowadzone z wykonawcą, który zapewnił, że czyszczenia są i będą wykonywane. Dodał, że w tym roku jest wyjątkowo mokro i oczyszczarki nie są w stanie nadążyć by je oczyszczać.  

 

Przystąpiono do pkt 12:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina złożył najlepsze życzenia noworoczne podziękował wszystkim obecnym za udział w XXXIX  posiedzeniu sesji Rady Miejskiej i zamknął obrady.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina       

 

Protokołowała:

Małgorzata Kamińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-01-2018 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2018 12:39