Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 04/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Płotach.

Zarządzenie Nr 04/2018
Burmistrza Gminy Płoty

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Płotach.

Na podstawie art.33 ust 1,3,4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r.poz. 1764 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam wewnętrzną instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Płotach zwaną dalej „ Instrukcją”.

2. Instrukcja określa sposoby i organizację udzielania informacji publicznej, zasady ewidencjonowania złożonych wniosków, wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz wysokość opłat za nośniki na których następuje udostępnienie informacji publicznej.

§ 2.  Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

1) Ogłoszenie informacji publicznych  w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

3) Na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. W celu ułatwienia złożenia wniosku określa się w załączniku nr. 1 jego wzór, który może być wykorzystany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem informacji publicznej.

§ 3. 1. Pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej wpływające do Urzędu Miejskiego w Płotach rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Wniosków o udzielenie informacji publicznej, zwanym dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, prowadzony jest w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym.

§ 4. 1. Po wpłynięciu do Urzędu wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej osoba upoważniona dokonuje dekretacji, w zależności od zakresu żądanych informacji, do Kierowników Referatów lub osób na samodzielnych stanowiskach pracy,                                                z uwzględnieniem ust. 2.

2. . Jeżeli wniosek odnosi się merytorycznie do kilku referatów/osób Urzędu, osoba dekretująca wskazuje przy dekretacji te referaty/osoby, z tym że projekt odpowiedzi na wniosek przygotowuje podmiot wskazany w pierwszej pozycji dekretacji.

3. Odpowiedź na wniosek podpisują:

1) Kierownicy referatów lub osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy, odpowiednio jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie zakresu zadań podległego im referatu lub samodzielnego stanowiska pracy;

2) Zastępca Burmistrza lub Skarbnik jeżeli wniosek dotyczy zakresu zadań kilku podległych im  referatów/stanowisk.

3) Burmistrz Płotów jeżeli wniosek dotyczy zakresu zadań referatów/stanowisk podległych nadzorowi różnym osobom.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, referaty/osoby w zakresie swych kompetencji przygotowują, odpowiednie do udzielenia odpowiedzi na wniosek, informacje/dokumenty oraz przekazują do osoby udzielającej wnioskodawcy odpowiedzi. Przekazywane informację powinny być parafowane przez sporządzającego oraz kierownika danego referatu.

§ 5. 1. Udzielenie informacji publicznej winno nastąpić w terminach i formie określonych w ustawie przywołanej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy referatów lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają za terminowe i pełne udzielenie żądanych informacji publicznych.

3. W przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej należy rozważyć, czy wnioskodawca właściwie wykazał, że uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu społecznego.

4. W przypadku udzielenia informacji publicznej w formie ustnej należy ten fakt udokumentować w formie notatki urzędowej, sporządzonej niezwłocznie po udzieleniu tej informacji, podając datę udostępnienia, zakres udzielonej informacji oraz w miarę możliwości dane osoby, której udostępniono informacje.

5. W uzasadnionych przypadkach należy zwrócić się do Radcy Prawnego, administratora bezpieczeństwa informacji lub pełnomocnika ds. informacji niejawnych o opinię dotyczącą możliwości udostępnienia wnioskowanej informacji.

§ 6. 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem, że jeżeli wytworzenie tej informacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów można pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Wysokość opłat za nośniki na których następuje udostępnienie informacji publicznej  na wniosek określa załącznik nr. 3 do Zarządzenia.

§ 7.  Informacje publiczne są udostępniane w Urzędzie Miejskim w Płotach w godzinach pracy w obecności pracownika wyznaczonego przez właściwego do danego zakresu kierownika referatu.

§ 8. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnieniu informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a za czynności w tym zakresie odpowiada właściwy ze względu na treść wniosku o udzielenie informacji kierownik referatu lub nadzorujący samodzielne stanowisko pracy.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy kierować się postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej i Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 10. Nadzór nad realizacją  Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Płoty


Marian Maliński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-01-2018 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2018 15:01