Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwala nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy.

Uchwala nr XVI/137/08

Rady Miejskiej w Plotach

z dnia 14 marca 2008 r.


w sprawie: ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z2004r. Nr 116, poz. 1203, nr 102, poz. 1055; z2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz.. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady wydzierżawienia i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

2 Wydzierżawieniu podlegają następujące nieruchomości mienia gminnego:

a) grunt rolny,

b) grunty przeznaczone na cele nierolnicze.

3. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości mienia gminnego do wydzierżawienia oraz o okresie trwania umowy dzierżawy, dłuższym niż 3 lata podejmuje Burmistrz Płotów.

4. wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze umowy cywilno-prawnej.

5. Jednostkom i zakładom budżetowym na prowadzenie działalności statutowej nieruchomości użycza się nieodpłatnie.

§ 2. 1. Wydzierżawienie gruntów odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.

  1. Jeżeli o tę samą działkę ubiega się kilku chętnych dzierżawcę określa się w drodze przetargu.

  2. Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu dzierżawnego.

  3. Przedłużenie umowy na dalsze lata dla dotychczasowego dzierżawcy następuje bez podawania do publicznej wiadomości, o ile dzierżawca wywiązał się z wszystkich nałożonych na niego obowiązków.

  4. Za podstawę naliczenia minimalnej rocznej stawki czynszu dzierżawnego od gruntów przeznaczonych na cele rolnicze przyjmuje się:

a) cenę 1 q żyta obowiązującą w Gminie do obliczenia podatku rolnego na dany rok
podatkowy,,

b) klasyfikację gruntu rolnego przy zachowaniu równoważnika:
- dla gruntów rolnych i użytków zielonych:

klasa III — 3 q

klasa IV - 2 q

klasa V - 1,5 q

- dla gruntów pod wodami nadającymi się do chowu ryb i gruntów nadających się do urządzania stawów rybnych równowartość 3 q żyta za 1 ha w stosunku rocznym.

6. Roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod ogródki warzywno- kwiatowe wynosi 0,10 zł za m ,

7. Emeryci i renciści, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta korzystają z 50% bonifikaty.

8. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych:


a) za reklamę lub tablicę informacyjną o pow. do 1 m2 - 120,00 zł

b) za reklamę lub tablicę informacyjną o pow. do 5 m2 - 120,00 zł za pierwszy m2 plus 50 zł za każdy kolejny m2.

9. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za Im gruntów z
przeznaczeniem na cele:

a) przemysłowe - 0,20 zł,

b) handlowe - 5,00 zł

c) usługowe - 0,30 zł

d) składowe - 0,50 zł,

e) rekreacyjno-wypoczynkowe - 0,10 zł,
f) parkingi i lokalizacja garaży - 0,50 zł,

g) lokalizacja karuzel - 100,00 zł za dobę,

h) lokalizacja cyrków - 200,00 zł za dobę

10. Ustala się minimalną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni
przeznaczonej na:

a) pomieszczenia gospodarcze - 1,00 zł,

b) inne pomieszczenia- 3,00 zł.

11. Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem lokalu użytkowego:

a) w świetlicach wiejskich – 100 zł za dobę,

b) w Domu Strażaka w Płotach – 700 zł jednorazowo (nie dłużej niż 3 doby)

12. Ustala się stawki czynszu za jednorazowy wynajem w placówkach oświatowych:

a) za salę gimnastyczną - 25, 00 zł za 1 godz.,

c) za salę lekcyjną - 15,00 zł za 1 godz.

13. Stawki czynszu ustalone w § 2 pkt 8, 9, 10, 11, 12 zwiększa się o obowiązujący podatek VAT.

14. Z opłat, o których mowa w ust. 11 zwalnia się:

      • stowarzyszenia działające na terenie gminy Płoty, na organizację spotkań związanych z ich statutową działalnością

      • jednostki organizacyjne gminy Płoty


§ 3. Zwalnia się z opłaty tytułem czynszu dzierżawnego grunty:

a) w okresie pierwszych 3 łat dzierżawy gruntu przejętego, jako odłogujące,

b) użytki rolne w klasach bonitacyjnych VI i Viz


§ 4. Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolnicze jest płatny w czterech ratach w terminach płatności za zobowiązania podatkowe, na cele nierolnicze w terminie wskazanym w umowie.


§ 5. Wykonanie uchwały .powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.
Przewodniczący Rady

Piotr Jaslna

JMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 12:37